Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt ska ge bättre vatten i Dalarna

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) har en betydande roll i arbetet för att förbättra vattenkvalitén i våra svenska sjöar och vattendrag. Från och med 2018 kan bidragen användas till fler åtgärder, större del av projekten kan få finansiering och bredden för vilka projekt som kan få stöd har också ökat.

– Övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området, med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen och annat som minskar övergödning av vattenmiljön. Samtidigt kan bidrag även sökas för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap och olika restaureringsåtgärder, säger Emma Göthe, miljöanalytiker på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Effekter av övergödningen

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Kraftig algblomning kan göra vattnet fläckvis grynigt, strimmigt, grön- eller brunfärgat. Det kan påverka badvattenkvalitén och i vissa fall påverka människors hälsa.

– Övergödningen minskar också den biologiska mångfalden på flera sätt. Förhållandet mellan organismer störs i vattnet. Stora mängder växtmaterial kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar. Syrebrist kan också frigöra upplagrade näringsämnen från bottensedimenten och bidra till att övergödningsproblemen förstärks eller kvarstår trots åtgärder som minskar den externa belastningen. Därför är LOVA-projekten väldigt viktiga, säger Emma Göthe.

Vem kan söka och när ska ansökan lämnas in?

Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. Ansök senast 31 januari 2021.

Mer information

Mer om LOVA och instruktioner och blanketter för ansökan på Länsstyrelsens webbplats

Mer information på Myndigheten för Hav och Vattens webbplatslänk till annan webbplats

 

Kontakt