Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets ängsbrukare i Dalarna 2020 utsedd

Johan Ahlbom, vinnare av Årets ängsbrukare 2020 och landshövding Ylva Thörn.

Som representant för släkten tog Johan Ahlbom emot priset av landshövding Ylva Thörn. Foto: Ann Eriksson

Onsdagen den 2 september delade landshövding Ylva Thörn ut priset till årets ängsbrukare i Dalarna 2020 – Familjen Trotzig, som tar hand om ängsmark vid Granbergs fäbodar utanför Leksand.

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen.

– Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar, säger Märta Ohlsson, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ett hederspris för viktigt arbete

För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna.

Allmänheten har bjudits in att nominera kandidater till priset och juryn består av representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, LRF, Naturskyddsföreningens länsförbund och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Priset delas i år ut för åttonde gången och i år gick det alltså till familjen Trotzig, som brukar ängsmark vid Granbergs fäbodar.

Juryns motivering

”Familjen Trotzig har i sextio år skött sin äng i Granbergs fäbodar och fört kunskapen om ängsskötsel vidare mellan generationerna. På senare år har den hävdade arealen utökats genom restaurering av tidigare skogsplanterad inägomark. En vandringsled passerar fäbodarna, vilket gör att många kan ta del av den lyckade restaureringen och den fint skötta ängen.”

Granbergs fäbodar

Granbergs fäbodar är en hemfäbod där det både funnits stora arealer ängsmark och små åkertegar. Numera är det mesta av den gamla ängsmarken igenväxt eller skogsplanterad och skogarna har tätnat när skogsbetet upphörde. Men delar av marken närmast bebyggelsen hålls fortfarande öppen av stugägarna.

Vandringslederna Siljansleden och Romboleden och Granbergets skidspår passerar fäboden, så det är många som har möjlighet att uppleva den fina miljön.

Trotzigs äng

Ängen är en rest av de tidigare betydligt mer omfattande ängsmarkerna vid Granbergs fäbodar. Delar av ängen har alltid varit öppen, men den norra delen har för länge sedan varit åker som före andra världskriget planterades igen med gran. På senare år har man med bidrag från Skogsstyrelsen tagit ner träden och fräst bort stubbarna och återskapat ängsmarken.

Den välhävdade och artrika ängen finns bland annat med i Länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering och brukarna får miljöersättning för skötseln av ängen.


Kontakt