Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på varg beslutas av länsstyrelserna

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Igår överlät Naturvårdsverket möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelserna ska nu utreda förutsättningarna för licensjakt i respektive län. Dalarnas län kommer att ingå i den arbetsgrupp som utreder frågan.

Licensjakt kan vara aktuellt om vargpopulationen uppnår en så kallad gynnsam bevarandestatus. Populationens storlek ska ligga över referensvärdet och den genetiska variationen ska vara god. Under de senaste åren har stammen legat nära referensvärdet och trenden för populationen varit nedåtgående, och därför har licensjakt inte varit aktuellt.

Årets resultat visar på en ökning av antalet vargföryngringar nationellt. Antalet vargar var enligt vinterns inventering även fler än miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och därför har Naturvårdsverket beslutat att delegera möjligheten att besluta om licensjakt på varg till länen i det området. Delegeringen innebär en möjlighet att besluta om licensjakt på varg inom enskilda län, förutsatt att det går att motivera utifrån aktuell lagstiftning i Sverige och EU samt den regionala förvaltningsplanen.

Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg. Fördelningen av föryngringar mellan förvaltningsområden varierar, vilket får betydelse för länsstyrelsernas bedömning.

– Nu ska vi utreda frågan tillsammans med övriga län inom mellersta förvaltningsområdet säger Jonas Bergman, Enhetschef vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Jonas menar att inventeringsresultat och miniminivåer inom länen behöver analyseras och diskuteras tillsammans med frågan om förutsättningarna och syfte med jakten. Övergripande riktlinjer som beslutats av länens viltförvaltningsdelegationer vägs också in vid eventuella beslut. I Dalarnas län revideras förvaltningsplanen under året och ledamöterna i Dalarnas viltförvaltningsdelegation, som består av företrädare för regionspolitiken, polisen, samebyar och olika intresseorganisationer, deltar i arbetet.

– Det finns många faktorer att beakta innan eventuellt beslut om licensjakt av varg fattas. Vi kommer att jobba med dessa frågor i en arbetsgrupp med flera län involverade och vi inleder det arbetet så snart som möjligt.” avslutar Jonas Bergman.

Kontakt