Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Icke godkänd personal hos en tredjedel av granskade bevakningsföretag

Bild på skyddsvakt

Foto: Mostphotos

När länsstyrelserna under 2018 och 2019 kontrollerade auktoriserade bevakningsföretag hittades icke godkänd personal hos 74 av de 247 granskade företagen. På grund av det höga utfallet har länsstyrelserna beslutat att fortsätta med kontrollerna.

Kontroller av bevakningsföretag sker på länsstyrelserna i Dalarna, Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Västernorrland och Norrbotten. Dessa sju länsstyrelser genomförde under 2018 och 2019 en särskild nationell kontroll av 247 bevakningsföretag och dess personal.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kontrollerade bevakningsföretag med säte i Dalarna, Värmland, Gävleborg och Örebro län. Inspektioner genomfördes hos 20 bevakningsföretag, vilket är samtliga företag med säte i de fyra län som Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för.

Bedömningen är att samtliga bolag uppfyller kraven för fortsatt auktorisation. Samtidigt har granskningen visat flera brister. Nio av de inspekterade bevakningsföretagen har haft anställda som inte varit godkända.

– All personal måste godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta hos ett bevakningsföretag. Det gäller även personal som inte är väktare. Vi ser allvarligt på att nästan hälften av de företag som granskats av länsstyrelsen Dalarna har haft icke godkänd personal i sin verksamhet, säger Rickard Malteskog, jurist på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Bristande rutiner och missuppfattningar om regelverket ligger många gånger bakom den felaktiga hanteringen av personal.

– Bristerna handlar om allt från att företaget glömt söka godkännande för en suppleant i styrelsen eller för en praktikant som inte utfört bevakningsuppgifter, till att man haft icke godkänd personal som utfört bevakningsuppgifter. I något fall har det funnits missuppfattningar kring att kravet på godkännande gäller för all personal, Karin Kjellin, även hon jurist på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

– Vi har diskuterat införandet av rutiner med företagen för att komma till rätta med bristerna. Om det rör sig om stora brister eller om ett bevakningsföretag vid upprepade kontroller uppvisar brister kan det leda till att bolagets auktorisation återkallas, avslutar Rickard.

På grund av utfallet i kontrollerna har länsstyrelserna beslutat att under åren 2020–2021 fortsätta med de särskilda kontrollerna av den personal bevakningsföretagen använder sig av.

Slutrapport, länsstyrelsernas nationella tillsyn av bevakningsföretag 2018-2019PDF

Lagligt krav på godkänd personal

I dag finns 284 auktoriserade bevakningsföretag i Sverige och cirka 35 000 personer som godkänts för anställning i företagen. Lagstiftningen kräver att personal som är anställda av bevakningsföretag ska vara godkända av länsstyrelsen.

Väktare och all övrig personal ska vara godkänd med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt. Kontrollen görs framförallt för att minska risken för att företagens kunder får en ineffektiv bevakning eller blir utsatta för brott begångna av bevakningspersonalen. Syftet med godkännandeförfarandet är också att se till att olämpliga personer inte får tillgång till säkerhetskänslig information som i värsta fall kan påverka rikets säkerhet.

Kontakt