Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län, 30 april 2020

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Torsdag förmiddag samlades länets krishanteringsråd och näringslivsråd. Under mötet presenterade Länsstyrelsen läget i Dalarnas län, med fokus på coronasmittan och dess konsekvenser. Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats och vilka utmaningar som vi ser i länet.

Så påverkas Dalarna just nu

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Vårdläget inom Region Dalarnas är fortsatt ansträngt men stabilt. Antalet vårdpatienter som behandlas för covid-19 på Falu lasarett ligger på samma nivåer som de gjort under de senaste veckorna. Det gäller även för antalet patienter som behandlas på intensivvårdsavdelningen. Regionen meddelar att mycket av den planerade vården är inställd, man ser också att färre människor söker sig till vården för behandling av andra sjukdomar än covid-19. Risken är att det byggs upp en eftersläpning i länet som kan påverka sjukvården även efter det att pandemin har ebbat ut.

Smittan inom äldreomsorgen har visat sig vara omfattande i vissa delar av länet och länets kommuner rapporterar om att personalen upplever oro kring situationen. Man har även fortsättningsvis en ansträngd materialsituation.

Näringsliv

Besöksnäringen, hotell, restauranger samt detaljhandeln är fortsatt starkt påverkade av vikande kundunderlag. Vi ser stor påverkan på bland annat gränshandel och turism på grund av den stängda gränsen mot Norge. Flera lokala matproducenter vittnar också om att de ser en minskad efterfrågan från bland annat restauranger. Samtidigt finns det branscher som går bättre än vanligt, som livsmedelsbutiker, bygghandeln, heminredning och trädgårdshandel.

En utmaning för länet är att skogssektorn inte omfattas av reseundantag för gästarbetare, trots att sektorn är starkt beroende av säsongspersonal som kan delta i skogsplanteringen.

Sociala frågor

Polisen rapporterar att den anmälda brottsligheten minskar i länet. Samtidigt rapporterar några kvinnojourer om att flera kvinnor känner sig utsatta och söker kontakt, bland annat via chattfunktioner. Kommunerna har skärpt sina kontroller av restauranger, barer och kaféer i länet, där krogägarna rapporterar att flera gäster har svårt att följa de regler som man satt upp.

Dalarnas största utmaningar

Den personal- och materialbrist som man upplever inom samhällsviktig verksamhet, framförallt inom hälso- och sjukvård och omsorg, är en stor utmaning. En annan utmaning är att även fortsättningsvis få länets aktörer och invånare att följa Folkhälsomyndighetens föreskrift: Allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De ekonomiska konsekvenserna som coronaviruset fört med sig med ökade konkurser och arbetslöshet, och risken för ökad psykisk ohälsa i krisens spår är också stora utmaningar som länets aktörer måste hantera.

Den fortsatta utvecklingen

Vår bedömning är att om utvecklingen fortsätter följa nuvarande mönster kommer kommunerna och Regionen klara av att hantera den ansträngda situationen. Det förutsätter dock att länets invånare fortsätter att följa de rekommendationer som tagits fram för att minska smittspridningen. Vi ser dock att det ansträngda personalläget skapar en ökad belastning på kvarvarande personal och verksamheter blir mer sårbara. Något som kan få negativa konsekvenser om vi skulle drabbas av andra kriser eller samhällsstörningar i länet, som till exempel en större skogsbrand.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Tillsammans kan vi minska smittan och skydda oss själva samt liv och hälsa hos våra medmänniskor. Alla har ett personligt ansvar att följa myndigheternas råd – det är inte läge att slappna av. Kommande högtider och firanden kommer se annorlunda ut – vi behöver alla anpassa oss. Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymtom, tvätta händerna och håll avstånd, speciellt om du är över 70 år.

Kontakt