Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet hotade arter ökar mer i Dalarna än i landet som helhet

Sexfläckig
bastardsvärmare  på prästkrage

Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Maria Jons

Artdatabanken på SLU redovisar nu 2020 års upplaga av den svenska rödlistan. I rödlistan bedöms hur stor risken är för att enskilda arter av djur, växter, svampar och alger ska försvinna från Sverige. Den innehåller allt från arter som är på väg att minska och riskerar att bli hotade, till starkt hotade och utdöda arter. Listan har uppdaterats vart femte år sedan 2000.

Det finns nästan 62 000 arter i Sverige. Inför 2020 års rödlistning har tillstånd och trender bedömts för de grupper där det finns tillräcklig kunskap, ca 21 700 arter.

Antalet rödlistade arter har i hela Sverige ökat med 11 % jämfört med 2015, från 4 273 till 4 746 arter. Fåglar, skalbaggar, fjärilar och mossor är exempel på artgrupper med påtagliga försämringar.

Störst påverkan på rödlistade arter i Sverige har markanvändningen inom jord- och skogsbruket, framför allt avverkning av skog och igenväxning av öppna landskap. Men även klimatförändringar, fiske, exploatering, torrläggning av våtmarker, vattenreglering, svampsjukdomar och konkurrens från främmande invasiva arter inverkar.

Hotade arter ur ett dalaperspektiv:

  • Antalet rödlistade arter i Dalarnas län är nu uppe i 958 stycken, en ökning med 101 arter på fem år. Det innebär en ökning på 12 %, alltså mer än i landet som helhet.
  • Nästan 60 % av de rödlistade arterna i Dalarna hör hemma i skogen.
  • Tallen är ett av de träd som hyser flest rödlistade arter. Den är såväl föda som livsrum för arterna och många av dem är beroende av gamla tallar och döende eller döda tallar.
  • Det som påverkar arterna mest negativt i Dalarna är det storskaliga skogsbruket, men även igenväxning av öppna marker och ökad näringsbelastning har stor betydelse.

Dalarnas arbete med hotade arter

Rödlistning hos SLU, Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Kontakt