Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi inventerar ängar och betesmarker

Bild på ängsmark med blommor som blommar

Foto: Åsa Pokela

Under sommaren 2020, från maj till och med september, fortsätter arbetet med att inventera Dalarnas ängs- och betesmarker. Inventeringen, som startade 2016, görs på uppdrag från Jordbruksverket och är en uppföljning av tidigare inventeringar.

Inventeringen blir underlag till uppföljningar av olika åtgärder för natur- och kulturmiljön och utvärdering av miljöersättningar (stöd). Den ligger också till grund för rådgivning, samhällsplanering och forskning. I första hand är det marker som tidigare har inventerats men som inte får något jordbruksstöd som kommer att besökas.

Då antalet marker är stort kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att höra av oss till markägaren innan besöket. Ser ni oss ute i markerna så kom gärna fram till oss så berättar vi mer om arbetet.

Vad är det vi letar efter?

Vi undersöker om det finns gräs och blommor som visar att marken brukats tidigare. Men vi tittar även efter:

  • gamla, vidkroniga träd och lövtäktsträd.
  • kulturlämningar såsom lador, gärdesgårdar och stenrösen.
  • mossor, lavar och svampar
  • insekter och andra djur

Resultatet finns tillgängligt

Resultatet av inventeringen samlas i databasen TUVA som är tillgänglig via Jordbruksverkets webbplats. Där finns också tidigare års inventeringar. Kanske din mark är med? Då kan du också se om du har någon mark som har högre värden och som det kanske går att söka miljöersättning för, eller om du har mark som är värd att restaurera.

Stöd att söka

Naturliga gräsmarker tillhör de snabbast försvinnande livsmiljöerna i landet eftersom lönsamheten ofta är låg. Slåtterängar och naturbetesmarker brukas i allt mindre omfattning och därför finns det flera bidrag att söka för att fortsätta med traditionellt bruk av ängs- och betesmarker. Se länkar till stöden under relaterad information längst ner på sidan. Du kan också få rådgivning om skötsel av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Viktigt arbete även för den biologiska mångfaldens skull

Att gräsmarkerna fortsätter att hållas öppna är också viktigt för många hotade arter. Den nya rödlistan, som presenterades av SLU häromdagen, visar att många av gräsmarkernas invånare är just rödlistade arter. I Sverige som helhet rör det sig om mer än 1 300 arter. Det handlar inte bara om gräs och blommor, utan även om insekter, svampar och fåglar. Öppna blomsterrika marker såsom ängs- och betesmarker, minskar generellt genom igenväxning, igenplantering eller intensifierat åkerbruk. Med det här arbetet hoppas Länsstyrelsen att den trenden ska hejdas.

Om rödlistning på SLU’s webbplatslänk till annan webbplats

Kurser och seminarier

I vår kalender hittar du de kurser eller seminarier som berör odlingslandskapet i Dalarna.

Kalender


Kontakt