Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla kulturhistoriskt viktiga byggnader i Dalarna kartlagda

Röda hus i rad

Projekt Räkna q har kartlagt Dalarnas alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bor du eller jobbar du i ett hus som är kulturhistoriskt värdefullt? Det finns goda chanser till att det är så. Enligt projektet Räkna q är 1,7 % av all bebyggelse i Dalarna utpekad som värdefull och viktig att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv, alltså nästan två av hundra byggnader.

Projekt Räkna q, som påbörjades i april 2018, har som mål att kartlägga alla byggnader som getts bestämmelser om skydd tack vare deras kulturhistoriska värde.

Under åren 2019–2020 har Länsstyrelsen i Dalarnas län färdigställt projekt Räkna q och nu är 100 % av den utpekade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Dalarnas län identifierad.

– Syftet med projektet är att få en samlad bild av hur många sådana objekt det finns i landet samt att analysera och sprida denna bild. Indikatorn visar en mycket viktig aspekt i arbetet med att åstadkomma en långsiktig, hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoriska värden. Den syftar till att följa upp i vilken utsträckning samhället aktivt har skyddat kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, säger Linnea Skog som är antikvarie på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Projektet har pågått mellan april 2018 och januari 2020 och samtliga detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft mellan 1/1 1987 och 31/12 2017 är granskade. I praktiken innebär det 2 454 stycken.

– Med den här informationen insamlad kan vi också ge ett ökat stöd till kommunernas samhällsplanering utifrån länets befintliga förutsättningar. Det här är också en indikator för miljömålet God bebyggd miljö och hjälper oss att se hur väl vi uppfyller målet, säger Linnea Skog.

Rapport Räkna qPDF

Kontakt