Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsansökan wps Onshore Lannaberget - Dalarnas län

wpd Onshore Lannaberget AB har tidigare ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftspark Lannaberget, ca 6 mil norr om Rättvik och längs gränsen mot Orsa kommun. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län gav tillstånd den 30 juni 2016. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde miljöprövningsdelegationens beslut. Bolaget överklagade mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen som återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. Bolaget har kommit in med kompletterande underlag till den tidigare ansökan.

Ansökan omfattar, liksom tidigare, uppförande och drift av maximalt 35 st vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 230 meter i projekt Lannaberget, Rättviks kommun (fastigheterna Ore 1:3) men med fasta positioner för vindkraftverken med en viss flyttmån. Handlingar i ärendet finns tillgängliga vid kommunkansliet Rättviks kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 7 november 2019. Ärendenummer 551-6464-2019 bör anges.

Kontakt