Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten börjar 2 september i norra Dalarna.

Älg som går på ett fält, i bakgrunden finns en röd stuga.

2 september börjar älgjakten i norra Dalarna, i övriga länet drar det igång den 14 oktober. Foto: Mostphotos.com

På måndag drar älgjaktsäsongen igång i norra Dalarna. I övriga länet börjar jakten först den 14 oktober. Det övergripande målet för älgförvaltningen är en älgstam av god kvalitet i balans med sina betesresurser.

Älgen är unik bland våra vilda och jaktbara djur – många av Dalarnas jaktkortslösare jagar nämligen främst älg. Och vi är bra på att nå de mål som Viltförvaltningsdelegationen satt upp för förvaltningen av älgstammen i Dalarna. Dalarnas län är bland de bästa i landet på att uppfylla målen för antalet skjutna älgar, och vi har ingen oplanerad vikande trend för älgstammen inom våra rovdjursområden.

– Det visar att vi överlag har ett bra samarbete inom älgförvaltningen och att markägare och jägare mestadels har god samsyn kring älgjakten, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Målen vi ska uppfylla

Dalarnas regionala mål för älgstammen omfattar stammens kvalitet, älgbetesskador på skog och älgrelaterade trafikolyckor.

– Det betyder att vi ska skapa en älgstam som håller hög kvalitet och som är i balans med betesresurserna i länet. Vi tittar på helheten och tar hänsyn till viktiga allmänna intressen som till exempel att hålla nere antalet trafikolyckor, hur älgen påverkar den biologiska mångfalden och hur den själv påverkas av förekomsten av rovdjur, säger Jonas Nordström.

Målsättningen för länets älgförvaltning fram till 2019 i korthet:

Mål: För att säkerställa en bra reproduktion hos älgen ska 35–40 procent av de vuxna älgarna vara tjurar. Läget i länet: Sammanställningen av älgobservationer för säsongen 2017/2018 visade att andelen tjurar av vuxna älgar i Dalarna är 37 procent.

Mål: Det ska finnas mellan 0,6 och 0,8 kalvar per vuxet hondjur. Läget i länet:Sammanställningen av älgobservationer för säsongen 2017/2018 visade att det finns 0,6 kalvar per vuxet hondjur i Dalarna.

Mål: Av de älgar som skjuts varje år ska 40 till 60 procent vara kalvar. Läget i länet: Under säsongen 2017/2018 var 46 procent av de skjuta älgarna kalvar.

Mål: Slaktvikten för älgkalv bör inte minska från dagens nivåer. Läget i länet: Under de senaste 5 åren har medelvikten för skjutna kalvar legat runt 70 kilo.

Mål: Det ska vara möjligt att inom alla länets älgförvaltningsområden föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag. Läget i länet: Enligt Skogsstyrelsen har vi i Dalarnas län idag 87 % av mager mark återbeskogad med tall.

Mål: Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande. Läget i länet: I dagsläget går det inte på alla håll i länet. Rönn är föredraget foderslag för älg och betas hårt.

Mål: Trafikolyckor med älg bör i möjligaste mån minska i länet. Läget i länet: Antalet trafikolyckor med älg i länet har under de senaste fem åren legat runt 350 stycken per år.


Läs mer om årets älgjakt

Kontakt