Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsansökan Kölvallen Vind AB - Ljusdals kommun

Kölvallen Vind AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk inom vindkraftspark Kölvallen, cirka tio km norr om Los och sju km söder om Kårböle i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar upp till 47 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 m med tillhörande infrastruktur i form av väg-, fiber- och kabelteknik, teknikbyggnader, kranplaner och uppställningsytor.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos receptionen i kommunhuset i Ljusdal samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 30 september 2019. Ärendenummer 551-1963-2019 bör anges.

Kontakt