Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - Storsäterns avloppsreningsverk - Älvdalens kommun

Miljöprövningsdelegationen kommer att fatta beslut i ärende om omprövning enligt miljöbalken av Storsäterns avloppsreningsverk på fastigheten Floåsen 14:20 i Älvdalens kommun. Omprövningen föranleds av kommande ombyggnation.

Nodava AB har lämnat in uppgifter om den planerade förändringen och en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga vid Kontaktcenter i Älvdalen samt hos Länsstyrelsen Dalarna. Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun senast den 14 juni 2019. Ärendenummer 551-15228-2018 bör anges. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Kontakt