Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse - tillståndsbeslut Ljusdal Renhållning AB - Ljusdals kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län har i beslut den 14 februari 2019 meddelat Ljusdal Renhållning AB tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att inom fastigheterna Åkern 5:3, 5:23 och 31:3 i Ljusdals kommun bedriva verksamhet vid återvinningscentral samt att deponera inert avfall.

Beslutet finns tillgängligt vid Ljusdals kommun, vid receptionen i kommunhuset, samt hos Länsstyrelsen Dalarna.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga till Länsstyrelsen, 791 84 Falun eller dalarna@lansstyrelsen.se, senast den 21 mars 2019. Ärendenummer 551-2391-2018 bör anges.

Kontakt