Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startas ett gemensamt projekt om Oreskogarnas brukande och bevarande

Ore skogar med nedfallna träd och mossa.

Ores skogar ligger i den nordligaste delen av Rättviks kommun. Här har både myndigheter, skogsbolag och ideell naturvård sedan flera år tillbaka identifierat höga naturvärden. För att få ett helhetsgrepp kring de värden som finns och skapa en gemensam plan för brukande och bevarande startas nu ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog.

Ores skogar ligger i den nordligaste delen av Rättviks kommun. Här har både myndigheter, skogsbolag och ideell naturvård sedan flera år tillbaka identifierat höga naturvärden. För att få ett helhetsgrepp kring de värden som finns och skapa en gemensam plan för brukande och bevarande startas nu ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog.

Ett samlat grepp kring området

I den här delen av länet, framförallt kring Gåsberget, är redan flera stora naturreservat bildade. Här har också skogsbolagen frivilligt avsatt en yta för naturvård som är tre gånger större än naturreservaten. Samtidigt finns det flera områden med kända naturvärden där det råder osäkerhet kring om dessa kan brukas eller bör ges ett skydd.

– Nu vill vi ta ett gemensamt och samlat grepp kring hela området för att se vad vi kan göra tillsammans säger Jemt Anna Eriksson, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Arbetet kommer att ske som ett projekt inom regeringens uppdrag för grön infrastruktur, vilket betyder att man bland annat tittar på de nätverk i naturen som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Därav projektets namn som är ’Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt’. De aktörer som deltar är Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog.

– Det står väl ganska klart att Ores skogar är ett omdebatterat område när det gäller naturvärden och möjligheter till skogsproduktion. Genom att arbeta med grön infrastruktur hoppas vi hitta nya vägar framåt för en bra balans mellan skogsbrukslagens två jämställda mål om att ge god avkastning och samtidigt bevara biologisk mångfald, säger Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen.

Hoppas på svar genom projektet

– Hur mycket hänsyn kräver mångfalden? Kan arters livsmiljöer bibehållas, stärkas och nyskapas genom hänsynsfulla skogsbruksmetoder? Vilka krav har de arter som vi vill bevara på landskapet i stort, vilka gröna vägar behöver de för att ta sig fram? Det är sådana frågor som vi hoppas att projektet ska ge svar på säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog.

Projektet beräknas sträcka sig över ett och ett halvt år och man kommer löpande att rapportera hur det utvecklas. Möten kommer även att hållas för att andra engagerade och intresserade ska kunna få lämna synpunkter på det arbete som görs.

Kontakt