Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets älgjakt i Dalarna

Älg passerar landsväg i Mörkö, Sörmland.

Foto: Mostphotos

På måndag går startskottet för älgjaktsäsongen då septemberjakten i norra Dalarna inleds. I Dalarnas län har älgen en särställning bland våra vilda och jaktbara djur. En stor del av länets jaktkortslösare jagar främst älg.

 

I södra delen av länet startar älgjakten den 8 oktober. Statistik från den gångna jaktsäsongen visar att förvaltningen av älgstammen i Dalarna är god. Den följer också på ett lovande vis de målsättningar som Viltförvaltningsdelegationen satt upp.

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna.

Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför också ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som till exempel minskat antal trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald och rovdjursförekomst.

– Dalarnas län har en av landets högsta procentsiffror för måluppfyllnad när det kommer till skjutna älgar, samtidigt har vi ingen oplanerad vikande trend för älgstammen inom rovdjursområden. Det tyder på ett gott samarbete generellt inom älgförvaltningen och en god samsyn mellan markägare och jägare, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dalarnas regionala mål för älgstammen omfattar stammens kvalitet, älgbetesskador på skog och älgrelaterade trafikolyckor.

Målsättningen för länets älgförvaltning fram till 2018 i korthet:

 • Mål: För att säkerställa en bra reproduktion hos älgen ska 35–40 procent av de vuxna älgarna vara tjurar.
  Läget i länet: Sammanställningen av älgobservationer för säsongen 2017/2018 visar att andelen tjurar i Dalarna är 37 procent.

 • Mål: Det ska finnas mellan 0,6 och 0,8 kalvar per vuxet hondjur.
  Läget i länet: Sammanställningen av älgobservationer för säsongen 2017/2018 visar att det finns 0,6 kalvar per vuxet hondjur i Dalarna.

 • Mål: Av de älgar som skjuts varje år ska 40 till 60 procent vara kalvar.
  Läget i länet: Under säsongen 2017/2018 var 46 procent av de skjuta älgarna kalvar.

 • Mål: Slaktvikten för älgkalv bör inte minska från dagens nivåer.
  Läget i länet: Under de senaste 5 åren har medelvikten för skjutna kalvar legat runt 70 kilo.

 • Mål: Det ska vara möjligt att inom alla länets älgförvaltningsområden föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag.
  Läget i länet: Enligt Skogsstyrelsen har vi i Dalarnas län en mycket hög andel tall på tallmark.

 • Mål: Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de är naturligt förekommande. Läget i länet: I dagsläget går det inte på alla håll i länet. Rönn är föredraget foderslag för älg och betas hårt.
 • Mål: Trafikolyckor med älg bör i möjligaste mån minska i länet.
  Läget i länet: Antalet trafikolyckor med älg i länet har under de senaste fem åren legat runt 350 stycken per år.

Kontakt