Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för kameraövervakning under 2018

Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt under 2018. Det påverkar både den som vill börja använda övervakningskameror och den som tidigare har fått tillstånd till eller anmält kameraövervakning till länsstyrelsen.

Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen från EU i kraft. Det innebär att nya regler om kameraövervakning börjar gälla. Regeringen har föreslagit att en ny kamerabevakningslag ska ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen och den väntas träda i kraft den 1 augusti 2018.

Datainspektionen föreslås hantera kameraövervakningsfrågor

Datainspektionen har föreslagits bli den myndighet som ska hantera alla frågor som gäller kameraövervakning (tillstånds- och tillsynsfrågor) efter att de nya reglerna trätt i kraft. Länsstyrelserna kommer alltså från och med den 1 augusti 2018 inte längre att hantera frågor eller ärenden om kameraövervakning.

Färre behöver söka tillstånd

Förslaget om den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att färre behöver söka tillstånd till kameraövervakning. Tillståndskravet kommer att begränsas så att det endast kommer att vara myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse som kommer att omfattas av tillståndsplikten.

Ökat fokus på personövervakning

Kamerabevakningslagen kommer dessutom bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personövervakning. Har en myndighet, eller andra med en uppgift av allmänt intresse, ett tillstånd till kameraövervakning kommer tillståndet att fortsätta gälla. Alla andra tillstånd till kameraövervakning och de anmälningar om kameraövervakning som gjorts kommer att upphöra i samband med att de nya reglerna träder i kraft.

Att det i många fall inte längre kommer att krävas tillstånd för kameraövervakning innebär dock inte att det är fritt fram för företag eller privatpersoner att sätta upp kameror. De flesta som vill bedriva kameraövervakning kommer att vara skyldiga att följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd i förordningen som man har för att övervaka och man kan behöva göra en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet hos de som kan komma att övervakas.

Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det och vilken kontroll man ska ha på de uppgifter som samlas in. Den som inte följer reglerna i dataskyddsförordningen riskerar höga sanktionsavgifter. Ta kontakt med Datainspektionen för mer information.

Uppdatering:

Datainspektionen har 2021 bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och det är därmed de som hanterar frågor kring kameraövervakning.

Kontakt