Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landskapskaraktärsanalys ska hjälpa vid etablering av ny infrastruktur i Dalarna

Landskapskaraktärsanalys ska hjälpa vid etablering av ny infrastruktur i Dalarna

Utsikt mot fjällen från Knappgården i Heden Särna. Foto: Benedict Alexander

Den gröna omställningen kommer föra med sig en rad nya infrastrukturprojekt som exempelvis vind- och solenergi, elledningar och datahallar. Genom att förstå hur landskapet i Dalarna ser ut och hur människor i Dalarna nyttjar landskapet kan vi också förstå hur känslig en specifik plats är i förhållande till olika slags förändringar. Därför har Länsstyrelsen arbetat fram en landskapskaraktärsanalys som kan användas som en del av kommunernas planeringsunderlag vid olika etableringar.

På uppdrag av Energimyndigheten arbetar Länsstyrelsen i Dalarnas län med att ta fram en regional analys och ett regionalt planeringsunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad i länet. Projektet är ett pilotprojekt som genomförs tillsammans med Länsstyrelsen i Värmlands län. Som en del i detta arbete har nu en landskapskaraktärsanalys tagits fram.

Landskapskaraktärsanalysen ska hjälpa kommunerna

Länsstyrelsen fick tidigt i processen inspel från kommunerna om att det är viktigt att hantera frågan kring landskap och hur landskapsbilden påverkas av olika etableringar. Den landskapskaraktärsanalys för Dalarna som nu tagits fram kan användas i översiktsplaneringen för olika större infrastrukturprojekt. Det kan gälla vind- och solenergi, elledningar, datahallar eller var förstärkningar av elnät och vägar ska ske.

Analysen ger också möjligheter att skapa en bild av regionala samband och kan användas för att bedöma effekter bortom kommungränsen, utveckla gemensamma förhållningssätt och undvika negativa effekter på landskapsnivå. Till exempel bevarande av ikoniska landskap som Siljansringen, fjällområdet eller stora sammanhängande områden av vildmarkskaraktär.

Olika landskapstyper och karaktärsområden

I landskapskaraktärsanalysen har 8 landskapstyper och 38 karaktärsområden identifierats. I en bilaga till analysen presenteras också förslag på strategier för etablering av vindkraft och solel. Det konstateras att förutsättningar för att bygga vind- och solcellsanläggningar utan att påtagligt skada de natur- och kulturvärden som finns skiljer sig mellan olika landskapstyper.

Frågor och svar

Arbetet med att ta fram en regional landskapskaraktärsanalys för Dalarna har genomförts under 2023 och 2024. Arbetet har innefattad kunskapsutbyte med de 15 kommunerna i länet genom dialoger, en enkät om det upplevda landskapet, gemensamma befaringar fältbesök med olika experter från länsstyrelsen och genom studier av landskapets form, ekologi och tidsdjup.

En landskapskaraktärsanalys ger en fördjupad förståelse av olika typer av landskap i Dalarna genom särskiljande, karaktäristiska beskrivningar, till exempel ett “flackt och öppet låglänt odlingslandskap”. Beskrivningarna ligger till grund för en bedömning av landskapens känslighet i förhållande till olika slags förändringar, exempelvis vindkraftsetablering eller andra omfattande infrastrukturella satsningar. Analyserna skapar systematiska beskrivningar av landskapet och blir ett viktigt underlag för den regionala och kommunala planeringen i Dalarna. Inte minst den planering som berör elbehov och elproduktion.

I bilden av landskap finns lager av berättelser som berör oss människor på olika sätt. Landskap är på en och samma gång en del av det historiska, samtida och framtida landskapet. Vad det upplevda landskapet är och hur landskapet uppfattas är förknippat med vilken betydelse platsen har på en existentiell nivå för individen och samhället. En landskapskaraktärsanalys tar därför i beaktande hur människorna som lever i eller besöker landskapen förhåller sig till platsen när de rör sig i och genom landskapen.

I Sverige förväntas elanvändningen att öka från dagens ca 140 TWH till ca 210–370 TWh 2045, enligt en prognos från Energimyndigheten under hösten 2023. Det är utfasningen av fossila bränsle inom stålindustrin, transport samt nya industrier såsom datahallar som kommer att stå för den största delen av ökningen. Dalarna är i dagsläget inte självförsörjande på el och kommer att mer än fördubbla sitt elbehov till 2030 för att kunna vidareutveckla samhället och industrin i länet. Den fossilfria elproduktionen från vindkraft och solkraft blir därför viktiga för att täcka det förväntade elbehovet och den nödvändiga energiomställningen. För att kunna etablera produktion och samtidigt bibehålla Dalalandskapets karaktär behövs en bättre förståelse av dessa landskap. Landskapskaraktärsanalysen ger ett underlag som kan säkra betydelsefulla och karaktäristiska landskapsvärden och miljöer i planeringen inför både en energiomställning och ett ökat elbehov.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss