Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaureringsåtgärder i Hemulån i Mora kommun

Under sommaren påbörjas restaureringsåtgärder i Hemulån i Mora kommun

Bilden visar en typisk åtgärdssträcka av Hemulån där stenar och block som rensades mot vattendragets kant under flottningsepoken syns tydligt på vänster av vattendraget i bild.

Under sommaren och hösten 2024 kommer Länsstyrelsen i Dalarnas län genomföra restaureringsåtgärder i Hemulån i Mora kommun, i ett avgränsat område uppströms Eldris. Vi planerar att påbörja arbetet under vecka 32 och det väntas sedan pågå under 9 veckor.

Arbetet genomförs i samarbete med Mora-Våmhus Fiskevårdsområdesförening och samtliga berörda fastighetsägare. Åtgärden syftar till att återställa vattendraget efter rensningar som gjordes under timmerflottningen. Målet är att återställa naturliga funktioner och processer i och kring vattendraget för att gynna växt- och djurliv.

Åtgärderna finansieras av projektstöd

Länsstyrelsen har via Havs- och vattenmyndigheten fått bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö för att genomföra restaureringsåtgärder i prioriterade vattendrag i Dalarnas län, där Hemulån är ett av dessa vattendrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss