Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora möjligheter för klimatsmart jordbruk i Dalarna

Det finns stora möjligheter för klimatsmart
jordbruk i Dalarna 

I Dalarna står jordbruket för ungefär en tiondel av länets totala växthusgasutsläpp. Nu har en ny färdplan för klimatsmart jordbruk antagits av Dalarnas energi-, klimat- och innovationsråd. Färdplanen visar på stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna. Den visar också att klimatpåverkan från jordbruket i Dalarna behöver minska om det ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Kommande år kommer klimatkraven på livsmedel med stor sannolikhet öka. Ett målinriktat klimatarbete ända ner på gårdsnivå kan vara ett sätt att positionera sig mot jordbruksprodukter från andra regioner och länder.

Jordbrukets klimatpåverkan skiljer sig från många andra samhällssektorer då utsläppen till största del kommer från biologiska processer i mark, djur och gödsel och i liten utsträckning från fossila bränslen. Men det är inte bara utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Dalarna, det finns en del kolinlagring i jordbruksmarken och det finns stor potential till att öka kolinlagringen. Det gör att jordbruket har goda möjligheter att minska sin totala klimatpåverkan.

En ökad lokal livsmedelsproduktion och att värna om produktiv jordbruksmark är önskvärt både ur energi- och klimatperspektiv samt ur ett beredskapsperspektiv. Det är dock av yttersta vikt att produktion av livsmedel sker på ett hållbart sätt som inte bara är klimatsmart utan även främjar biologisk mångfald och bidrar till att nå miljömålen, säger Anders Carlborg, miljöstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Så kan man minska jordbrukets klimatpåverkan

I Dalarna finns ungefär 2,5 procent av Sveriges totala jordbruksmark. Jordbruket i Dalarna står för cirka 9 procent av länets totala växthusgasutsläpp. Exempel på vad som orsakar utsläppen är arbetsmaskiner, lagring av gödsel, elanvändning och djurens fodersmältning.

Allt arbete med att minska jordbrukets klimatpåverkan börjar på gårdsnivå. Att driva ett jordbruk är en komplex verksamhet där många olika faktorer påverkar kortsiktiga och långsiktiga beslut.

Syftet med den här färdplanen är att klimatpåverkan från jord- och skogsbruket i Dalarna ska minska och samtidigt bidra till att öka lönsamheten inom näringarna. Vi arbetar nu vidare med att se hur vi ytterligare kan stötta länets lantbrukare i det här viktiga arbetet, säger Anders Carlborg, miljöstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Det finns många verktyg och metoder att arbeta med för att minska klimatpåverkan utifrån länets jordbruksproduktion. Länsstyrelsen och flera andra aktörer i länet arbetar med rådgivning och kurser inom området riktat till länets lantbrukare. Effektiviseringsåtgärder är ofta även bra ur ett ekonomiskt perspektiv vilket är helt avgörande för om de ska kunna genomföras.

Dalarnas energi- och klimatstrategi

Dalarnas energi- och klimatstrategi är uppdelad i sju sektorer; Energisystem, Byggande och Boende, Produktion, Transport, Jord- och skogsbruk, Konsumtion och Innovation. För varje sektor tas en eller flera färdplaner fram som ska visa hur vi ska nå energi- och klimatmålen för respektive sektor.

Färdplanen för Jordbruk är framtagen av Länsstyrelsen i dialog med representanter för lantbruksnäringen i Dalarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss