Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kunskaps- och metodstöd ska underlätta arbetet med nationella minoriteters inflytande

Illustration som ska symbolisera delaktighet. Ett öra som lyssnar till människors tankar och åsikter. Runt bilden finns symboler för de nationella minoriteterna.

Illustration: Geektown

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tagit fram ett kunskaps- och metodstöd som riktar sig till kommuner, regioner och myndigheter. Syftet med stödet är att det ska hjälpa förvaltningsmyndigheterna att implementera arbetet med att säkerställa nationella minoriteters rätt till inflytande och delaktighet.

Det långsiktiga målet med stödet är att nationella minoriteter ska få den rätt till inflytande i frågor som rör dem, och som är fastställt i lag att de har rätt till, säger Helena Cronséll, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har i uppdrag att öka kunskapen om de nationella minoriteterna och deras rättigheter, liksom att verka för att minoritetspolitikens mål uppnås i landet. Dessutom följer Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget upp hur kommuner, regioner och myndigheter uppfyller kraven i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I våra årliga uppföljningar av minoritetspolitiken framgår att utvecklingen går långsamt i kommuner och regioner som inte ingår i så kallade förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Orsaken är bland annat att kunskapsnivån om de nationella minoriteternas rättigheter är låg. Det är för att öka kunskapen och se en positiv utveckling som vi utvecklar de här kunskapsstöden till förvaltningsmyndigheterna, säger Helena Cronséll.

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har tidigare tagit fram ett metodstöd om minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla ännu ett metodstöd, denna gång med fokus på förvaltningsmyndigheternas arbete för att motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna.

Kunskaps- och metodstöd – inflytande och delaktighet

Kunskaps- och metodstödet om inflytande och delaktighet är webbaserat och finns på webbplatsen minoritet.se. Stödet är uppdelat i delarna

  • det offentligas skyldigheter och ansvar
  • utmaningar i arbetet för inflytande
  • utgångspunkter för arbetet
  • så kan ni göra – steg för steg
  • så gör andra – lärande exempel.

Kunskaps- och metodstöd i arbetet med inflytande och delaktighet, minoritet.se Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer (även urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har och den gäller i hela Sverige. I så kallade förvaltningsområden – som finns för samiska, meänkieli och finska – gäller särskilda rättigheter utöver lagens allmänna bestämmelser.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt

Ulrika Ankarberg

Strateg inom integration och nationella minoriteter

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss