Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Detaljplaner – varför behövs de och hur går de till?

Det utvecklas, byggs och investeras på många håll i vårt län. Alla våra kommuner är inne i planprocesser och det kan ibland finnas lite olika uppfattningar hos kommuninvånarna och andra aktörer kring planerna. Detaljplaneprocessen är en del av vår demokratiska process. Här kommer därför en översiktlig beskrivning av hur en detaljplaneprocess ser ut.

Detaljplaneprocessen är en del av den fysiska planeringen och stadsutvecklingen och syftar till hållbara och välfungerande samhällen och orter där olika intressen och behov sammanvägs.

Länsstyrelsen har regionalt ett övergripande ansvar när det gäller att främja en samordnad och hållbar fysisk planering i länet. Vi ska också säkerställa att kommunernas detaljplaner överensstämmer med nationella mål och riktlinjer. Det gör vi genom att granska och yttra oss över de detaljplaner som tas fram. Vi kan också ge råd och anvisningar om hur planerna kan förbättras för att främja en hållbar stads- och landskapsutveckling. I Länsstyrelsens yttranden finns både delar som kommunerna måste åtgärda och delar som är rådgivande.

Länsstyrelsen är även en så kallad överprövande instans. Det innebär att vi kan ta in en beslutad detaljplan för att se att den uppfyller de krav som ställs på en sådan. Om någon är missnöjd med ett kommunalt beslut när det gäller en översiktsplan eller detaljplan kan hen överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.

Vägen fram till ett beslut om en ny detaljplan omfattas av flera steg. En detaljplaneprocess kan antingen genomföras i ett så kallat standardförfarande (en kortare process), eller ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande behövs exempelvis om detaljplanen har stor inverkan på miljön, är av stort allmänt intresse eller om det finns konflikter eller överklaganden.

Mer om detaljplaneprocesserna finns att läsa hos Boverket

Detaljplaneprocesserna, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss