Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger tillstånd till vindkraft på Ripfjället

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har idag beslutat att bevilja wpd Onshore Ripfjället AB tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälens kommun. Projektet omfattar upp till 26 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 250 meter. Tillståndet gäller i 35 år från det att beslutet vunnit laga kraft och kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

– Vi anser att wpd visat att projektet överensstämmer med miljöbalkens mål om hållbar utveckling och att det uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Projektet bidrar till en ansvarsfull markanvändning och förväntas inte äventyra riksdagens miljömål, säger Lars A Andersson, ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Miljöprövningsdelegationens motivering till beslutet

Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal avgöranden slagit fast att utbyggnaden av vindkraft, som är en förnyelsebar energikälla, bidrar till miljöbalkens mål om en hållbar utveckling och därför utgör ett angeläget allmänt intresse.

Miljöprövningsdelegationen anser att den utredning som wpd presenterat visar att den valda platsen är lämplig utifrån de intressen som skyddas av miljöbalken. Området är till del utpekat av Energimyndigheten som av riksintresse för vindbruk. Samtidigt är det ett område som Försvarsmakten anser vara av betydelse för deras lågflygningsverksamhet.

– Vi har vägt nyttan med vindkraftsetableringen mot Försvarsmaktens behov och kommit fram till att intresset för vindbruk väger tyngre i det här fallet, säger Lars A Andersson.

Kungörelse - Tillståndsbeslut wpd Onshore Ripfjället AB - Malung Sälens kommun

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss