Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Borlänge och Falun

Död ved det vill säga fallna träd som förmultnar naturligt. Foto.

Under våren och försommaren har Länsstyrelsen beslutat om två nya naturreservat. Det rör sig om Trontupps naturreservat i Borlänge och Borrsjöåskogens naturreservat i Falun. Här finns barrnaturskog med stor artrikedom som ger möjlighet till fina naturupplevelser. Då naturreservaten är nybildade och Länsstyrelsen har reducerade medel för reservatsförvaltning kan det dröja innan skyltning och markering av gränser finns på platserna.

Trontupps naturreservat i Borlänge kommun

Trontupps naturreservat ligger cirka 6 kilometer sydväst om Borlänge och har fått sitt namn efter den bergstopp som finns i områdets norra del. Intill naturreservatet ligger Trons fäbodar och sjön Tron. Naturreservatet karakteriseras av grandominerad barrnaturskog i kuperad terräng. Skogen är naturskogsartad med en stor del gamla träd mellan 100 och 150 år. Det finns även gott om död ved i olika nedbrytningsfaser. Området hyser ett flertal rödlistade och skyddsvärda arter knutna till barrnaturskog och lövskog, till exempel rynkskinn, vågticka, knärot och stuplav.

Reservatet ger borlängebor och andra besökare en möjlighet att vandra i en skog som huvudsakligen är opåverkad av skogsbruk och som passar bra för till exempel svampplockning.

Läs mer om reservatet och hur du hittar hit på vår webbplats:

Trontupp

Borrsjöåskogens naturreservat i Falu kommun

Borrsjöåskogens naturreservat är beläget cirka 20 km öster om Svärdsjö i den östra delen av Falu kommun. Naturreservatet utgörs av en barrskog med fina naturskogskvalitéer med gott om äldre träd och död ved.

Naturreservatet genomkorsas av en bilväg. På den västra sidan av vägen är marken flack och lätt att ströva runt i. Flera av de upphöjda ytorna som hittas i den här delen av naturreservatet utgör spelplatser för tjäder. På den östra sidan av vägen är terrängen mer kuperad och blockig och ett mindre vattendrag ringlar sig fram.

Sammantaget ger skogen goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur vilket till exempel visar sig genom att de ovanliga och skyddsvärda arterna dropptaggsvamp, garnlav. kolflarnlav och knärot växer i området.

Läs mer om reservatet och hur du hittar hit på vår webbplats:

Borrsjöåskogen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss