Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny långsiktig plan för omarrondering i Dalarna

Omalget till "Plan för omarrondering" inklistrad på en bild med skog. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en ny plan för det fortsatta arbetet med omarrondering. Detta med anledning av att regeringen har beslutat om en ny bilaga till jordförvärvsförordningen, där några omarronderingsområden har plockats bort och tre nya har tillkommit. Den geografiska indelningen från församlingsgränser till sockengränser ändras också.

I stora delar av Dalarna är lantbruksfastigheterna starkt ägosplittrade, där många fastigheter ofta är utspridda på många små skiften. I dessa områden behövs en omarrondering, där markerna samlas ihop i färre och större skiften, och de klassas därför som omarronderingsområden. För dessa områden ska länsstyrelsen, enligt jordförvärvslagen, ha en plan för omarrondering.

Den förra planen togs fram 2010, med uppdatering 2017, efter de förutsättningar som fanns då. Den nya planen är anpassad efter de ändringar som gjorts i bilagan till jordförvärvsförordningen, samt till det nya arbetssätt för omarrondering som togs fram 2018.

De senaste åren har arbetet med omarronderingar förändrats i grunden. Verksamheten bygger nu på dialog och delaktighet från markägarna, där vi jobbar med lokalt engagemang och betydligt färre markägare i varje projekt jämfört med tidigare arbetssätt. Med detta som grund är målsättningen i den nya planen att vi från och med år 2025 ska omarrondera 6 000 – 10 000 ha ägosplittrad mark per år, säger Martin Persson, projektledare på länsstyrelsen i Dalarnas län.

Planen styr vilka områden som prioriteras

Planen innehåller också uppdaterade siffror för hur stor areal i länet som är i behov av omarrondering. En nyhet är att berörda områden nu är klassificerade efter angelägenhetsgrad, vilket är en faktor som vägs in när arbetet med fortsatta omarronderingar ska planeras.

När nya förarbeten inför en eventuell omarrondering ska startas upp är den nya planen en faktor som på ett övergripande sätt styr vilka områden vi prioriterar. Detta i kombination med vilket intresse som markägarna i en eller ett par byar visar, vägleder oss i planeringen av vilka nya områden vi väljer att besöka, säger Therese Holmquist, projektledare på länsstyrelsen i Dalarnas län. Förarbetena är ett sätt att tillsammans med markägarna bygga upp kunskaper och gå igenom förutsättningarna för en eventuell omarrondering i varje område. I slutändan är det sedan markägarna som tillsammans avgör om en ansökan om omarronderingsförrättning ska skickas in till Lantmäteriet eller inte, avslutar Therese.

Kontakt