Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tusentals hektar unika fjällnaturskogar skyddas i Dalarna

Vy över tallskog, i förgrunden ligger stora stenblock.

Bilden är tagen i närheten av Grundagssätern inom ett av de områden som Sveaskog nu överlåter för reservatsskydd. Foto: Lennart Bratt

Stora områden med fjällnaturskogar får nu ett långsiktigt skydd genom en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sveaskog. Elva områden i Älvdalens kommun ingår i överenskommelsen.

Fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan är ett unikt ekosystem, inte bara ur ett svenskt perspektiv utan i hela västra Europa. Överenskommelsen innebär att biologiskt mycket värdefulla skogar bevaras för framtida generationer. Fjällskogarna utgör våra största kvarvarande naturliga skogar i ett sammanhängande landskap. De utgör bara några procent av skogarna i Sverige men de är oerhört viktiga för många hotade arter som har sina säkraste förekomster just här.

Stora, sammanhängande områden med hög biologisk mångfald är numera mycket ovanligt utanför det fjällnära området. Ett långsiktigt skydd skapar även goda möjligheter för renskötsel, turism och friluftsliv, säger Lennart Bratt, handläggare vid enheten för naturskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Om överenskommelsen

Överenskommelsen grundar sig i den statliga skogsutredningen från 2020, som mynnade ut i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om att skydda de mest värdefulla naturskogsområdena ovan och nära gränsen för fjällnära skog. Överenskommelsen har stor betydelse eftersom den säkrar skyddet för de här skogarna.

Överenskommelsen har tagits i fram i nära samarbete mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

Kommer bli naturreservat

Länsstyrelsen Dalarna kommer inom kort att påbörja processen att bilda naturreservat av områdena i nära dialog med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter.

Karta som visar områden i Dalarnas län som ingår i överenskommelsen. Förstora bilden

Gråa ytor visar områden i Dalarnas län som ingår i överenskommelsen. Gröna ytor är befintliga naturreservat.

Överenskommelse om fjällnaturskogar på Sveaskogs mark

Arealen fjällnära skog som ingår i överenskommelsen är 100 000 hektar för hela landet, det vill säga 1000 km2.

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. I Dalarnas län är det 11 områden som totalt omfattar cirka 9 500 hektar varav 4 000 hektar är produktiv skogsmark.

Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss