Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

strandkant med vatten som färgats grön av alger.

Foto: Ann-Christine Eliasson för Mostphotos

Nu startar en ny ansökningsomgång för lokala åtgärder för bättre vattenmiljö; LOVA-bidrag. Övergödningsinsatser är fortsatt det högst prioriterade området men bidrag kan även sökas för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Sista ansökningsdag är 31 januari 2023.

– Förutom övergödning har Dalarnas vattenmiljö påverkats av miljögifter från historiska och pågående utsläpp. Vi har också många vattendrag som är påverkade av vattenreglering och tidigare flottning. Det kan röra sig om dammar som utgör vandringshinder för fisk eller att flottledsrensningar påverkat livsmiljöer negativt. Därför är de lokala åtgärderna viktiga, säger Camilla Andersson, miljöhandläggare och åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vem kan söka?

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. Ansökan ska lämnas senast 31 januari 2023 via Länsstyrelsens webbplats:

Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Länk till annan webbplats.

Vad får LOVA-bidraget användas till?

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning (läckage av fosfor från bottensediment), återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Vad får LOVA-bidraget inte användas till?

  • Åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd.
  • Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning.
  • Kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

Vilka LOVA projekt har tidigare genomförts?

På Havs och Vattenmyndighetens webbsida finns goda exempel på LOVA-projekt och även en projektkatalog där du kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige. Ett bra sätt att hitta idéer och inspiration till egna projekt.

Om LOVA på www.havochvatten.se Länk till annan webbplats.

Hur stort bidrag kan jag få?

Upp till 90% i statliga bidrag för åtgärder mot internbelastning och upp till 80% bidrag till andra åtgärder.

Har du en projektidé?

Har du en projektidé och behöver stöd eller vägledning? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt: vattenrestaurering.dalarna@lansstyrelsen.se

Mer information hittar du på:

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss