Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

FREDA – Ett metodstöd för att kartlägga våld och insatsbehov

Två kvinnor sitter i en soffa och samtalar.

Foto: Andrey Sayfutdinov

17 -18 oktober anordnade Länsstyrelsen i Dalarnas län utbildningsdagar riktade till socialarbetare i Dalarna. Utbildningen handlade om hur man kan använda metodstödet FREDA för att uppnå ett mer kvalitativt och rättssäkert arbete i att bedöma och ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

Det visar sig att kvinnor som söker och får hjälp av socialtjänsten för våldsutsatthet i en nära relation, fått väldigt olika hjälpinsatser, berättar Linn Moser Hällen, socionom och handledare, i sin föreläsning. Omfattningen och utformningen av stödet kan ha varit beroende av i vilken kommun du bor eller av vilken socialsekreterare du råkar träffa. Detta är en rättsosäker situation där den våldsutsatta medborgaren inte kunnat lita på att få lagenligt skydd och hjälp från kommunens socialtjänst.

FREDA är ett metodstöd som tagits fram av Socialstyrelsen för att komma till rätta med rättsosäkerhet och ojämlika insatser från socialtjänsten.

Länsstyrelsens uppdrag att erbjuda utbildning och kompetensutveckling i länet

Varje år dödas i genomsnitt 13 kvinnor i Sverige av en närstående och var femte kvinna har utsatts för allvarligt sexuellt våld. Många lever med en ständig rädsla för hot och våld.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta regionalt med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Bland annat ska länsstyrelsen stödja och bidra till utbildning och kompetensutveckling i länets 15 kommuner.

De två utbildningsdagarna som anordnades digitalt riktar sig till socialarbetare runt om i länet och samlade ca 50 socionomer. FREDA hjälper socialsekreterare att strukturera och fokusera samtalen med klienten, vilket ska bidra till vetenskaplig och professionellt bemötande och behovsbedömning.

Metodstödet består bland annat av ett stort frågebatteri med detaljerade frågor att ställa, för att få en så utförlig och rättvisande bild som möjligt av vad klienten behöver för hjälp. FREDA är framtaget på vetenskaplig grund och förtydligar farlighetsgraden och nyanser av våldet.

De frågor som ställs till klienten om våldets karaktär är precisa och detaljerade, t.ex. Har du blivit knuffad? Har du känt dig tvingad till ofrivilligt sex? Har dina kontakter med vänner och familj kontrollerats av din partner? Har du blivit hotad med att bilder på dig publiceras? Att strukturera upp samtalet utifrån FREDA gör det mer uttömmande än att be klienten själv berätta övergripande.

Rusmira Perez Dervisic, strateg för Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Dalarnas län jobbar bland annat med kompetensutveckling till yrkesverksamma.

– Målen handlar i huvudsak om att tillhandahålla kunskaper om mäns våld mot kvinnor och bidra till att kvalitetsutveckla arbetssätten så att kommuner ges förutsättningar att utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap, säger hon.

FREDA på Socialstyrelsens websida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss