Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hedersrelaterat våld och förtryck: nytt resurscentra på gång i Dalarna

En kvinna pratar inför två andra kvinnor, som syns bakifrån.

Valentina Söderberg, projektledare, under ett möte med arbetsgruppen som snart ska lägga fram ett förslag till modell för ett resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarnas län.

Kvinnor, män och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna få bättre stöd och hjälp. Därför planeras nu för ett så kallat resurscentra i Dalarna, en verksamhet som bygger på samverkan mellan exempelvis polis, socialtjänst och åklagare.

Länsstyrelsen leder arbetet med resurscentrat, som även kommer att erbjuda stöd till personer som möter de utsatta i sitt yrke. Projektledaren Valentina Söderberg ser ett stort behov av detta, då kunskapen om hedersproblematik ofta brister. Jämfört med mäns våld mot kvinnor generellt, finns avgörande skillnader.

– När vi pratar om våld i nära relation räcker det ofta att skydda kvinnan från en man. Här kan det handla om många personer som den utsatta måste skyddas från. Det kräver kompetens, säger Valentina Söderberg, som dock poängterar att även män och pojkar kan vara utsatta.

För att öka kompetensen hos yrkesverksamma håller Länsstyrelsen redan nu i utbildningsinsatser. Syftet med resurscentrat är också att skapa en tydlig struktur för samverkan mellan exempelvis socialtjänsten, polisen, och åklagaren. Representanter från dessa aktörer, och fler därtill, ingår nu i en arbetsgrupp som tar fram en modell för resurscentrat. Valentina Söderberg beskriver ett väl fungerande samarbete.

– Vi har bestämt hur vi jobbar inom arbetsgruppen för att nå resultat: En grupp arbetar med stöd till barn och vuxna, en grupp arbetar med kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma, och en grupp arbetar med frågor kring avtal mellan de olika myndigheterna.

Mållinjen ligger inte långt bort: Senast i januari ska arbetsgruppen ha tagit fram ett förslag.

Målet: Färdigt förslag till resurscentra senast i januari

Dalarnas län är inte först med att bilda ett resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen gav 2018 i uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötlands län att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Där finns idag Nationellt Centrum mot Hedersrelaterat våld och förtryck, som stöttar övriga länsstyrelser i deras arbete i frågan. Flera regionala resurscentra har sedan dess bildats, och ambitionen är att resurscentra ska finnas i varje län. Det är upp till varje län att bestämma hur deras resurscentra ska vara uppbyggt.

Så byggs resurscentrat upp i Dalarna

Satsningen på ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Dalarna beviljades medel i september 2021.

Idag finns en arbetsgrupp som tar fram en ekonomisk modell och en modell för samverkan. I arbetsgruppen ingår representanter från Polisen, Åklagarkammaren, socialtjänsten, skolan, elevhälsan, Region Dalarna, Barnahus, Familjefrid i Mora samt ideella organisationer (Rädda barnen och kvinnojour Kullan).

Styrgruppen för resurscentrat ingår i den styrgrupp som är gemensam för samtliga regionala frågor rörande området mäns våld mot kvinnor. Den består av högre chefer och/eller strateger från Polisen, Åklagarkammaren, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna samt tre socialchefer från länets kommuner.

Inom ramen för resurscentrat görs redan nu utbildningsinsatser riktade mot yrkesverksamma, i samarbete med Nationellt Centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss