Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 31 maj 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Kriget fortsätter att påverka länet indirekt genom höga drivmedelspriser och rapporterad brist på vissa material och komponenter. Samtidigt ser vi att den direkta effekten i form av bland annat flyktingar från Ukraina har en begränsad påverkan på den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs i länet.

Cyberangrepp och påverkansoperationer

Länsstyrelsen, kommuner, Region Dalarna och många av Dalarnas aktörer fortsätter att fokusera på kontinuitetsplanering (förmågan att leverera produkter eller tjänster under störda förhållanden). Detta för att stå förberedda på att hantera exempelvis cyberattacker eller andra påverkansförsök med anledning av Sveriges Nato-ansökan. Inga sådana aktiviteter har kommit till Länsstyrelsens kännedom sedan föregående lägesbild.

Flyktingsituationen

Dalarna är i dagsläget under rikssnittet i mottagande av flyktingar och kommer enligt Migrationsverket vara föremål för en högre anvisningstakt efter lagändringarna den 1 juli. Anvisningstakten förväntas dock vara låg under sommaren.

Samtliga kommuner rapporterar att situationen med flyktingar från Ukraina har begränsad påverkan på deras verksamhet och på kommunerna i stort.

Näringslivet

Ingenting nytt har rapporterats sedan föregående lägesbild. Samma problematik med brist på material och höga drivmedelspriser kvarstår.

Länsstyrelsens åtgärder

Samverkan sker regelbundet i länets ISF och kriskommunikatörsnätverk. Länsstyrelsen samverkar även och fångar upp signaler i ordinarie forum i frågor som rör flyktingsituationen och näringslivet, särskilt jordbrukssektorn. Med anledning av den kommande lagändringen om jämnare fördelning av boende (som träder i kraft den 1 juli) förbereder och genomför Länsstyrelsen fortsatt dialog med kommunerna.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Regeringen

Information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

IT-störningar och informationssäkerhet Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)