Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 24 maj 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Samtliga kommuner rapporterar om liten påverkan på samhällsviktig verksamhet med anledning av de flyktingar som kommit till länet. Från näringslivet och Trafikverket rapporteras det om materialbrist, vilket kan leda till att projekt och leveranser försenas.

I branscher som är beroende av drivmedel, som exempelvis jordbruket, finns det fortfarande en oro för hur mycket de ökade drivmedelspriserna kommer påverka verksamheten.

Cyberangrepp och påverkansoperationer

Fokus just nu hos Länsstyrelsen, kommuner, Region Dalarna och många av Dalarnas aktörer ligger på kontinuitetsplanering (förmågan att leverera produkter eller tjänster under störda förhållanden). Detta för att stå förberedda på att hantera exempelvis cyberattacker eller andra påverkansförsök.

Länsstyrelsen övervakar händelser som kan vara cyberangrepp och påverkansoperationer riktade mot länets aktörer med anledning av Sveriges Nato-ansökan. Inga sådana angrepp har identifierats denna vecka.

Flyktingsituationen

När det gäller hälsoläget och vaccinationsgraden hos de ukrainska flyktingarna rapporterar Region Dalarna att det är bättre än man tidigare befarat.

Kommunerna är oroliga över att om det kommer många barn på samma gång kan det krävas stora resurser för kartläggning inför skolgång. Tillgången till skolplatser och språklig kompetens är begränsad i många kommuner, och kan begränsas ytterligare beroende på vilken ålder det är på barnen som kommer.

Länsstyrelsens åtgärder

Möte har genomförts med Region Dalarna för att diskutera möjligheten att göra anpassningar av kollektivtrafiken till eventuella boenden som ligger utanför de vanliga rutterna eller enbart nås av ett fåtal turer per dag.

Samverkan sker regelbundet i länets ISF och kriskommunikatörsnätverk. Länsstyrelsen samverkar även och fångar upp signaler i ordinarie forum i frågor som rör flyktingsituationen och näringslivet, särskilt jordbrukssektorn.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

IT-störningar och informationssäkerhet Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)