Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 17 maj 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Kommunerna i länet ser överlag inte någon påverkan på samhällsviktig verksamhet. Men en kommun rapporterar om en måttlig påverkan på industri och lantbruk, som beror på höjda kostnader för drivmedel och energi samt svårigheter att få tag på vissa insatsmaterial.

De allra flesta kommunerna rapporterar fortsatt till Länsstyrelsen att osäkerheten kring hur många barn och i vilken ålder som kommer till kommunen gör att det blir svårt att planera för barnens skolgång och vilka resurser som behövs.

Flyktingsituationen

Behovet av tolkar i länet bedöms för närvarande vara i stort sett tillfredsställt. Samtliga kommuner rapporterar också att de har kartlagt och säkerställt att det finns ukrainsk- respektive rysktalande personal för modersmålsundervisning för det behov som finns idag.

Flera kommuner rapporterar att det finns ett antal ukrainska barn inom kommunen som ännu inte börjat skolan. Flertalet väntar dock på att komma igång efter sommaren.

Samverkansnätverket för ensamkommande barn har, efter signaler om minskat behov av regelbundna träffar, minskat på antalet möten. Detta gäller tills vidare.

Länsstyrelsens åtgärder

Med anledning av Sveriges kommande NATO-ansökan har Länsstyrelsen varit i kontakt med region- och kommunledningar och uppmanat dem att se över sin säkerhet och robusthet. Målet är att regionen och kommunerna ska försöka göra sin verksamhet mindre sårbart för cyberattacker och liknande, så att man kan fortsätta med mycket av sitt arbete vid förändrade omständigheter.

Ett samverkansmöte med Region Dalarna och kommunerna har genomförts för att stämma av frågor som rör tillgång till kollektivtrafik för flyktingar på anvisade boenden i kommunerna. Deltagande på ett regionledningsmöte samt kompletterande informationsinsamling från kommunerna kommer att ske under vecka 20.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

IT-störningar och informationssäkerhet Länk till annan webbplats.

Försvarsmakten.se

Det förändrade omvärldsläget och hur det påverkar Sveriges säkerhet finns beskrivet i MUSTs årsöversikt från 2021.

MUSTs årsöversikt 2021 Länk till annan webbplats.

Säkerhetspolisen.se

Säkerhetspolisens årsrapport beskriver omvärldslägets påverkan på Sverige.

Säpo Årsbok 2021 Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)