Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 10 maj 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

Kommunerna i länet rapporterar att det för närvarande inte är någon påverkan på samhällsviktig verksamhet. Däremot ser många kommuner en särskild utmaning för skolan med att dimensionera sina insatser i och med det osäkra läget gällande hur många barn som kommer från Ukraina.

Kommunerna rapporterar också att företag kontaktar dem och vill justera priser som går utanför avtal och upphandlingar, detta då företagen själva fått höga kostnadsökningar för bland annat bränsle och energi. Det innebär problem med avtalsskrivning och i förlängningen finns det risk för uteblivna leveranser som kan vara samhällsviktiga. Kommunernas kommer att få visst juridiskt stöd i avtals- och upphandlingsfrågor genom Upphandlingsdialog Dalarna.

Länsstyrelsernas samordnare för uppdrag om kemikalier för vattenrening rapporterar att det finns tillräckligt med råvara för produktion av fällningskemikalier över sommaren. Det finns dock ingen permanent lösning på försörjningen av råvara, vilket innebär att risken för brist kvarstår. Ryssland och Belarus stod tidigare för 40 procent av tillgången på råmaterial.

Flyktingsituationen

Länsstyrelsen har genomfört ett dialogmöte med länets kommuner med anledning av regeringsuppdraget om att få till en jämn fördelning av boendeplatser. Vid mötet beslutades att inte begära några omfördelningar mellan kommunerna utifrån Migrationsverkets föreslag till fördelning.

Länsstyrelsen planerar en uppföljande dialog med Region Dalarna för att säkerställa tillgången till kollektivtrafik i sommar på de platser där Migrationsverket avser upphandla boendeplatser. Under mötet kommer även hanteringen av ökat vårdbehov att diskuteras.

Region Dalarna rapporterar att det för närvarande är 5-6 veckors väntetid för hälsosamtal för flyktingar och att arbete pågår med att rekrytera personal. Vid samtalen som ägt rum har det framkommit att hälso- och vaccinationsläget är bättre än vad tidigare signaler visat.

Kommunerna upplever fortfarande att den största utmaningen för skolan är att det är svårt att dimensionera insatser när de inte vet hur många barn från Ukraina som kommer eller hur gamla barnen är. De ser också en risk att nyanlända inte nås av information om barns rätt att gå i skolan samt hur inskrivningen går till. Länsstyrelsen planerar för samverkan med Region Dalarna och kommunerna kring hur man kan nå nyanlända med information om skolgång. I ett par kommuner finns kännedom om nyanlända barn som för närvarande valt att inte börja skolan i kommunen de bor i, några av dessa upprätthåller sina ukrainska studier på distans.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)