Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rysslands invasion av Ukraina - Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 3 maj 2022

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är att händelsen har viss påverkan på länets samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen samlar in information från kommuner och andra aktörer i Dalarna för att sedan sammanställa det i en lägesbild. Här följer en redogörelse för hur länet påverkas av den pågående situationen.

Så påverkas Dalarna just nu

De kommuner som rapporterat till Länsstyrelsen gör bedömningen att ingen sektor inom den kommunala verksamheten är påverkad.

Samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund Dalarna och Gävleborg (LRF) har visat att kostnadsökningar och tillgång på insatsmedel kommer att påverka Dalarnas lantbruk. LRF meddelar också att arealen för spannmål kommer att minska något i länet. Det baseras på den senaste uppskattningen som gjorts av samordnade ansökningar av jordbrukarstöd.

Flyktingsituationen

Migrationsverket bedömer att färre flyktingar från Ukraina än man tidigare trott kommer att söka skydd i Sverige. Tidigare prognos visade att 76 000 personer skulle söka skydd i Sverige fram till halvårsskiftet juni/juli. Nu har man uppdaterat sitt huvudscenario och det visar en minskning. Den nya bedömningen är att 80 000 personer kan komma att söka skydd i Sverige under hela året.

Flera kommuner i länet lyfter att skolan har en särskild utmaning i att dimensionera insatser när de inte vet hur många barn från Ukraina som kommer eller hur gamla de är. Det har också kommit frågor från kommunerna om hur tillgänglighet till kollektivtrafik och vård ska hanteras när behovet ökar i och med flyktingmottagandet. Länsstyrelsen planerar en uppföljande dialog med Region Dalarna för att säkerställa tillgången till kollektivtrafik i sommar på de platser där Migrationsverket avser upphandla boendeplatser. Då kommer också hanteringen av ökat vårdbehov att diskuteras.

Kommunerna i länet fortsätter arbetet med ta emot flyktingar, några exempel är:

  • Mora kommun startar språkstöd kopplat till öppna förskolan varje vecka.
  • Rättviks kommun har anställt en koordinator inom barn- och utbildningsförvaltningen som är både svensk- och ukrainsktalande. Koordinatorn går nu en tolkutbildning i ukrainska.
  • Borlänge kommun har förberett för att kunna rekrytera modersmålslärare i ukrainska om behov uppstår.

Länkar till myndighetsbekräftad information

Hämta information om händelsen från trovärdiga källor. Här samlar vi aktuella länkar från myndigheter.

Krisinformation.se

Aktuell information om säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se och jamstalldhetsmyndigheten.se

När många människor är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel och andra former av våld.

Guiden till svenska samhället på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

To you fleeing Ukraine på Jämställdsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fakta: Länsstyrelsens uppdrag

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)