Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker fäbodbrukare till Valdalsbygget

Fäbodvallen Valdalsbygget i Långfjällets naturreservat

Här på Valdalsbygget behöver vi hjälp att ta hand om fäbodvallen.

Nu söker vi en fäbodbrukare till Valdalsbygget i Långfjällets naturreservat. Fäboden ligger väglöst cirka två kilometer söder om vägen mellan Storsätern (Grövelsjön) och Elgå, nära norska gränsen. Vårt mål är att hitta en ny fäbodbrukare från och med säsongen 2022. Sista ansökningsdag är 3 april.

Gården är välbevarad med nästan alla hus som behövs för en traditionell fäbod. Tidigare fäbodbrukare på Valdalsbygget har haft olika kombinationer av kor, får, getter och/eller hästar. De har då haft totalt cirka 4 – 6 djurenheter. Fler djurenheter kan eventuellt hållas på Valdalsbygget men fäbodbrukaren måste tillse att det inte blir skador på mark och byggnader. Fäbodvallen med gamla lindor och slåtterkärr omfattar cirka 5,5 ha öppen eller glest träd- och buskbevuxen gräsmark, kring fäbodvallen finns även stora arealer omgivande skogsmark där djuren kan finna visst bete.

Intresseanmälan senast 3 april

För att intresseanmälan ska vara intressant bör du kunna binda dig för skötsel av fäboden under minst tre somrar. Du får gärna komma med förslag på fler aktiviteter utöver djurhållning som du vill driva vid Valdalsbygget. Det kan exempelvis vara servering, merförsäljning, guidade turer, volontärverksamhet eller annat.

Vi kommer att välja den intressent som vi bedömer har störst möjlighet till kontinuitet och vars planerade verksamhet bidrar mest till naturvärdena och för besökarnas upplevelse i området.

Intresseanmälan med beskrivning om hur du avser driva Valdalsbygget ska skickas till Länsstyrelsen Dalarna senast 3 april på e-postadress sofia.stenberg@lansstyrelsen.se

Bakgrund

Valdalsbygget ligger i Långfjällets naturreservat vid norska gränsen två kilometer söder om vägen mellan Storsätern (Grövelsjön) och Elgå i Norge. Till fäboden finns ingen bilväg. Södra Kungsleden passerar Valdalsbygget och det är ett populärt utflyktsmål såväl sommar som vinter.

Långfjällets naturreservat på vår webbplats

Under 1990-talet renoverades fäboden och fäbodbruket återupptogs. De senaste tre somrarna har det dock inte varit någon fäbodbrukare vid Valdalsbygget. Under dessa år har Länsstyrelsen låtit utföra slåtter på delar av den öppna fäbodvallen.

Målet är nu att hitta en ny fäbodbrukare från sommaren 2022 och framåt. Länsstyrelsens mål är att hitta en lösning där Valdalsbyggets natur- och kulturmiljövärden tas till vara och som ger ett mervärde för naturreservatets besökare. Länsstyrelsen ser gärna att merparten av betesdjuren utgörs av nötboskap, gärna fjällkor eller annan äldre ras men även andra djurslag kan vara intressanta.

Fäboden är ett välbesökt turistmål såväl sommar som vinter, så det finns goda möjligheter till kompletterande verksamhet. De tidigare fäbodbrukarna har drivit en enkel servering och de har även testat att ha servering under några veckor vintertid vilket var populärt.

Fäbodbete och slåtter

En viktig finansieringsmöjlighet är miljöersättning för fäbodbete.

Miljöersättning för fäbodar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För att få miljöersättning för fäbodbete gäller bland annat att djuren ska vara på fäboden under två månader. Kan du presentera en annan lösning med kortare betestid där åtminstone området i fäbodens närhet blir avbetat, kan det också vara intressant.

De öppna delarna runt fäboden kan delas in i:

 • Cirka 1 ha är inhägnat runt raststuga och fäbodens huvudbyggnader som slåttras. För 2022 är slåttern upphandlad. Från 2023 finns möjlighet för fäbodbrukaren att ta över slåttern, med möjlighet till viss ersättning.
 • Cirka 1,5 ha öppna torra till friska marker med en del enbuskar och träd.
 • Cirka 3 ha öppna blötare marker som långt tillbaka varit slåtterkärr men som under senare års fäboddrift betats.
 • Utöver detta finns flera gräs- och starrrbevuxna gläntor och kärr i fäbodens närområde.

Byggnader

De byggnader som kan disponeras är:

 • En bostadsbyggnad med 2 sovrum med vardera 2 sängar samt kök/allrum och matkällare
 • En lada som använts för servering
 • En stallbyggnad
 • Ett kokhus
 • En mjölkbod där också vatten finns. Har förr använts för kylning av mjölken.
 • Ett utedass som inte besökare har tillgång till
 • En sommarlada där djur har tagits in över natten
 • Ett får/getfjös

Bostadsbyggnad, ”serveringsladan”, stallet och kokhuset ligger innanför gärdsgård. Utöver ovanstående byggnader finns även en större raststuga med utedass för besökare, även dessa ligger innanför stängslet som avgränsar slåtterytan.

Vatten kommer från en källa i norra delen av fäbodtäkten och en slang med självtryck går till mjölkboden. Vattenkapaciteten är begränsad och det har stundtals varit problem med funktionen på vattenslangen varför det inte kan uteslutas att du måste hämta och transportera vatten själv från källan. Provtagning sker av vattenkvaliteten, vid underkännande behöver vatten transporteras från godkänd vattenanläggning.

Till boningshuset finns ingen el. Solceller för laddning av exempelvis mobiltelefoner kommer att installeras om så önskas. Tidigare fäbodbrukare har även använt ett mindre elaggregat till serveringen. Vedspis, kamin och gasolspis finns.

Tidigare fäbodbrukare har sökt och fått livsmedelstillstånd för serveringen hos kommunen. Krav att det ska uppvisas innan verksamhet får påbörjas.

Förutom stigen finns en körväg för mindre terrängfordon fram till fäboden. Den får användas i begränsad omfattning för fäbodens skötsel efter samråd med Länsstyrelsen. I de flesta fall krävs dispens från oss.

Observera att byggnaderna och marken endast ska nyttjas av fäbodbrukaren i första hand under några månader på sommaren. Det är alltså inte aktuellt med året runt-boende på Valdalsbygget. Länsstyrelsen kommer att anpassa kostnaden för upplåtelsen efter vilken typ och omfattning av verksamhet som du tänker bedriva. För en fäbodbrukare som endast bedriver fäbodbruk med en eventuell tillhörande enkel servering under några månader på sommaren kommer i dagsläget inte någon avgift att tas ut. Detta med anledning av att vi bedömer att det ger så stort mervärde för natur-, kultur- och besöksvärdena i området.

Länsstyrelsen kommer att teckna ett avtal med den intressent som väljs ut. Avtalet kommer bland annat innefatta villkor för rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna exempelvis tillstånd, tillsyn och underhåll.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Sofia Stenberg, 010-225 03 34, sofia.stenberg@lansstyrelsen.se

Sofia kan även låna ut en nyckel om du vill ta dig till Valdalsbygget för att ta en titt på byggnaderna.

Kontakt