Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu omarronderas Gulleråsen

Granar och tallar, några av träden är täckta av snö. 

Foto: Anita Lundmark/Länsstyrelsen i Dalarnas län

I Gulleråsen, Rättviks kommun, ska marken omarronderas. Marken är i dagsläget ägosplittrad och efter ett omfattande förarbete i byn har markägarna tillsammans ansökt om att genomföra en omarrondering. Det kommer skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar att nyttja marken.

Markägare i Gulleråsen ansökte i december 2019 om en omarronderingsförrättning. Lantmäteriet har undersökt lönsamheten och opinionen i byn och konstaterat att de lagliga förutsättningarna att genomföra en omarrondering är uppfyllda.

I en omarrondering har det uppmätta motståndet aldrig tidigare varit så lågt, säger Albin Åström, funktionschef för Lantmäteriets fastighetsbildningskontor i Leksand. Det innebär bland annat att förrättningen troligen kan genomföras på kortare tid.

Lantmäteriet omarronderar

På grund av pandemin har arbetet dragit ut på tiden men i december 2021 beslutade Lantmäteriet om tillstånd för omarrondering i området, som omfattar ungefär 180 markägare och cirka 2 000 hektar mark. Ingen överklagade beslutet, vilket innebär att omarronderingen nu påbörjas. Arbetet beräknas pågå under tre till fyra år, men flera faktorer påverkar hur lång tid arbetet kommer att ta. Ju fler markägare som är aktiva i förrättningsarbetet desto enklare är det att nå en samförståndslösning och det kortar ärendets genomförandetid. När det är klart blir det enklare för markägarna att nyttja sin mark och en förbättrad skogsvård ger ökad virkesproduktion.

Förarbete med markägarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län har arbetat med förarbete i byn innan markägarna skickade in ansökan till Lantmäteriet. Under förarbetet har Länsstyrelsen fört en dialog med de berörda och bland annat haft ett tiotal markägarmöten med olika teman. I slutet av förarbetet var en majoritet av de närvarande markägarna positiva till att ansöka om omarrondering och en ansökan skickades sedan in av en grupp markägare.

Området har många markägare med olika behov och förutsättningar. Det är mycket positivt att de ville ansöka om en omarrondering som kan gynna bygdens utveckling, berättar Therese Holmquist, projektledare på Länsstyrelsen.

Om omarrondering

I Dalarna är en stor del av skogs- och jordbruksmarken splittrad i små och svårbrukade skiften. Ägosplittringen kan göra det svårare för markägarna att nyttja sin mark. Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med markägare för att fler ägosplittrade områden i länet ska få en bättre fastighetsstruktur.

Markägarnas delaktighet är viktig liksom ett lokalt engagemang för att utveckla bygden. För att möjliggöra det arbetar Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen numera med mindre områden vid omarrondering.

www.omarrondering.se Länk till annan webbplats.

Kontakt