Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 17 september 2021

Graf som visar antalet sjukdomsfall (covid-19) i Dalarna - 244 stycken fall denna vecka.

Data från Folkhälsomyndigheten 21-09-16. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutveckling

Antalet smittade fortsätter att öka i länet, främst i Borlänge, Gagnef, Rättvik, Malung-Sälens och Säters kommuner. Det pågår lokala klusterutbrott på två äldreboenden och i ett par skolor. Två personer på äldreboenden har avlidit i covid-19 de senaste veckorna, båda fullvaccinerade.

Region Dalarna rapporterar 14 inneliggande patienter inom slutenvården som vårdas för covid-19, vilket är en ökning med två patienter jämfört med föregående vecka. Majoriteten av de som blir svårast sjuka och hamnar på IVA är ovaccinerade.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination med två doser mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige och rekommenderar att regionerna samarbetar med skolorna för att genomföra vaccineringen.

Barn i skolåldern fortsätter ha förkylningssymptom vilket har lett till många testar sig, men få är covidsmittade. De med konstaterad smitta är skolbarn och ungdomar i åldrarna 6 till 19 år.

Det har uppmärksammats att många yngre inte kommer till sin bokade tid för andra dosen vaccin. Regionen har gått ut med uppmaning om att ta andra dosen.

Budskap från länets krishanteringsaktörer

Pandemin är inte över, restriktionerna gäller fortfarande.

Så se till att:

  • Vaccinera dig.
  • Hålla avstånd.
  • Testa dig och stanna hemma om du har symptom.
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
  • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.
Graf som visar antalet covid-19-patienter i Dalarna

Data från Region Dalarna 2021-09-15.

Graf som visar antalet coronarelaterade dödsfall i Dalarna

Data från Folkhälsomyndigheten 21-09-16. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka och kan ha en viss eftersläpning.

Konsekvenser

Region Dalarna rapporterar om en fortsatt hög belastning på hälso- och sjukvården.

Flertalet kommuner rapporterar oro kring vård och omsorg på grund av ansträngd personalsituation. Personalen är hemma med symptom i väntan på provsvar eller VAB:ar, samtidigt är det brist på vikarier.

Aktörer inom länets tillverkningsindustri påverkas av komponentbrist, höjda råvarupriser och långa leveranstider. Svensk handel har rapporterat på nationell nivå om påverkan på partihandeln, bland annat till följd av höjda fraktpriser.

Efterlevnad och tillsyn

Flertalet kommuner rapporterar om fortsatt lågt besökstryck och upplever efterlevnaden fortsatt som ”medel”. Besöksmålen i fjällen rapporterar om fortsatt lågt besökstryck med hög efterlevnad, medan handelsplatser rapporterar måttligt besökstryck och ”medel” efterlevnad.

En kommun rapporterar att anhöriga har svårt att acceptera gällande restriktioner vid besök på äldreboenden. Fler kommuner noterar en mer avslappnad attityd till att hålla avstånd och begränsa umgänget nu när fler är vaccinerade.

Länsstyrelsens enhet för tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen har nu återkopplingsmöten med stora arrangörer av motionslopp, marknader, konserter och mässor för att dela erfarenheter kring implementering av smittskyddsåtgärder, samt för att utvärdera länsstyrelsens rådgivningsfunktion.

Vaccinationsläget

Det totala antalet givna doser för vuxna i Dalarna är 389 741 vilket betyder att 84,9 procent har fått minst en dos och 78,3 procent har fått två doser.

Det totala antalet givna doser för gymnasieungdomar 16–17 år är 10 342 vilket betyder att 69,8 procent har fått minst en dos och 36,6 procent har fått två doser. Gymnasieskolorna erbjuder vaccination till eleverna under skoltid och är i stort sett klara med att ge dos ett till alla som vill ha den och påbörjar nu arbetet med dos två.

Vaccinationstäckningen i länet är hög i de äldre åldersgrupperna, samtidigt är det fortfarande många unga vuxna i ålderskategorierna 18–29 och 30–39 år som är ovaccinerade.

Statistik över antal vaccinerade i olika åldersgrupper i Dalarna

Data från Folkhälsomyndigheten 2021-09-16. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Planerade och vidtagna åtgärder

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kallas nu till en tredje dos vaccin. Region Dalarna samverkar med länets skolor om hur vaccination av gruppen 12–15 år ska genomföras.

Flera vidtagna åtgärder för att nå ovaccinerade har gett bra resultat, såsom vaccinationsbussar, kvällsöppet, drop-in, brev till ovaccinerade och informationsbesök på SFI.

Länsstyrelsen och Region Dalarna har haft möte med några av länets idrottsföreningar och kommit överens om att regionen ska ställa upp vaccinbussar vid kommande matcher med större publik, med start vid månadsskiftet september-oktober. Klubbarna kommer att marknadsföra vaccinbussarna och försöka att engagera ”vaccinambassadörer” bland sina spelare som kan agera budbärare för vikten av att vaccinera sig.

Flertalet kommuner rapporterar att arbetet fortsätter med samordning av smittspårning mellan skolan och vård och omsorg, samverkan med näringslivet, idrottsföreningar och anpassningar av egna verksamheten för smittsäkra arbetssätt.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera vägledningen för vaccination av personal inom vård och omsorg med ett kapital kring covid-19. Rekommendationen är att ovaccinerad personal inte ska arbeta nära äldre och de i riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten ser att gravida har en lägre vaccinationstäckning men att riskerna vid smitta är högre för denna grupp och rekommenderar därför starkt att gravida vaccinerar sig. Det har inte rapporterats någon ökad risk för biverkningar vid vaccination för denna grupp.

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt