Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 13 augusti 2021

Graf över smittade

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten meddelade under gårdagen att smittspridningen ökar i Sverige, men att det finns regionala skillnader i antal konstaterade fall. I Dalarnas län kan en ökning från låga nivåer konstateras.

- Vi har en ökad smittspridning i landet och även här i Dalarna. Samtidigt är vi många som fortsätter kämpa på med att hålla avstånd, tänka på hur vi umgås och hålla oss hemma när vi är sjuka – till alla er vill jag rikta ett varmt tack. Det kommer vara särskilt viktigt inför skolstarten och när vi kommer tillbaka till våra arbeten efter semestern. Att vaccinera sig är en annan viktig åtgärd. Vi har en hög vaccinationstäckning i länet och den behöver vi hjälpas åt med att öka ytterligare, säger tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg Littorin.

Gemensamt regionalt huvudbudskap

Inför skolstart och återgång till arbete, tänk på att:

  • Vaccinera dig
  • Hålla avstånd - även om du är vaccinerad
  • Testa dig och stanna hemma om du har symptom
  • Om du varit utomlands - ta reda på vad som gäller för testning vid hemkomst

Händelseutveckling

Smittspridningen ökar i Dalarna, men ligger fortfarande på en låg nivå. Antalet smittade ökade under förra veckan till 98 fall, vilket är en fördubbling jämfört med veckan innan. Även andelen positiva PCR-tester har ökat från 1,9 procent vecka 30 till 3,6 procent vecka 31.

Region Dalarna rapporterar om att den covid-19 relaterade sjukvården till antal är låg med endast sex patienter inlagda och inga patienter på IVA under vecka 31. Däremot är hälso- och sjukvården i övrigt fortsatt ansträngd.

Skolorna planerar i samverkan med primärvården för skolstart samt vaccinering av åldersgruppen 16–18 år med start nästa vecka.

I Älvdalens kommun har en festival ställts in. Trots detta förväntar sig kommunen ett besökstyck och har därför ansökt om ett paragraf-3 område som gör det möjligt att nyttja ordningsvakter under helgen och handelsplatserna kommer att ha extra personal under helgen.

Kommunerna rapporterar i samband med sin tillsyn av serveringsställen få klagomål och anmärkningar förutom Falu kommun som har skrivit ett föreläggande.

Beläggning genomsnitt patienter per vecka.

Data från Region Dalarna 2021-08-11.

Antal individer med konstaterad covid-19 (diagnos eller provsvar) per vecka

Data från Region Dalarna 2021-08-11.

Provtagning PCR och antigen per vecka samt andelen positiva provsvar.

Data från Region Dalarna 2021-08-11.

Konsekvenser

Flera arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kontaktar länsstyrelsens tillsynsenhet för att ha en dialog kring vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen och säkerställa att de tänker rätt inför sitt kommande evenemang.

Arbetsförmedlingen rapporterar att långtidsarbetslösheten har ökat och nyarbetslösheten har minskat de senaste veckorna.

Efterlevnad och tillsyn

I samband med länsstyrelsens tillsynsbesök uppger flera verksamhetsutövare att det är svårt att få kunder och besökare att följa verksamhetens anvisningar. Verksamhetsutövarna bedömer att följsamheten och efterlevnaden av de restriktioner som gäller sjunker stadigt hos allmänheten.

Kommuner och besöksmål rapporterar att besökstrycket har minskat något sedan förra veckan och bedömer efterlevnaden som medel till hög.

Vaccinationsläget

Antal givna doser totalt är 329 200. 83,2 procent av alla vuxna i Dalarna har fått minst en dos och 60,4 procent har fått två doser (Folkhälsomyndigheten 2021-08-12).

Drygt en fjärdedel av länets 7800 16-18 åringar har fått första dosen av covid-vaccinet. Skolorna planerar och samverkar med primärvården för att genomföra vaccinering för 16–18 åringar i skolorna. Mora har kommit längst och planerar för 1200 vaccinationer på tre dagar.

Regeringen tecknar förköpsavtal för 2,2 miljoner vaccindoser från amerikanska tillverkaren Novavax. Vaccinet väntas levereras främst under 2022 och 2023 om det godkänns av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Novavax är ett proteinvaccin och är tänkt att vara ett komplement till de mRNA-vaccin som just nu är vanligast i Sverige.

Graf som visar antal vaccinerade i olika åldersgrupper.

Data från Folkhälsomyndigheten 2021-08-12. Observera att statistiken baseras på data till och med föregående vecka.

Planerade och vidtagna åtgärder

Länsstyrelsens tillsynsenhet har genomfört distanstillsyner av större handelsplatser i Älvdalen i syfte att kontrollera hur ex. butiker planerar för att minska trängsel vid ett eventuellt ökat besökstryck under torsdag-söndag v. 32.

Länsstyrelsen har följt upp smittspridningen bland utländska bärplockare i länet. Flera norrlandslän har rapporterat om covid-19 utbrott på boendeanläggningar för bärplockare men inga indikationer finns att utbrott har skett i Dalarna. I Dalarna finns för närvarande en större anläggning och enligt Region Dalarna är alla 200 boende vaccinerade med en dos och ingen smittspridning har rapporterats från anläggningen.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Med bakgrunden av att smittspridningen ökar föreslår Regeringen i en proposition att förlänga den tillfälliga covid-19 lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med fyra månader fram till den sista januari 2022. Detta för att möjliggöra träffsäkra åtgärder om smittspridning skulle öka framöver.

Flera myndigheter har uppdaterat sina webbsidor med information inför skolstarten och anpassad information och filmer för gymnasieelever och unga vuxna gällande vaccination:

  • FoHM har tagit fram sex korta filmer om vaccinationen och covid-19 ur olika vinklar.
  • FoHM har uppdaterat webbsidan som heter ”Barn och ungdomar – om vaccination mot Covid-19”
  • MSB genomför en temakampanj kring jobbstart och skolstart.
  • SKR har publicerat information kring rättsliga bedömningar vad gäller mognadsbedömningar och samtycke från vårdnadshavare.
  • Skolverket har information om pandemins påverkan på arbetet och skolan riktad till skolchefer och rektorer.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under veckan bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, Region Dalarnas vaccinationssamordnare och länets skolaktörer.

Veckans lägesbild baseras på information från samverkansmöten och rapporter från 11 av 15 kommuner, 6 av 7 utvalda besöksmål, 11 av 36 myndigheter och andra aktörer som ingår i det regionala krishanteringsrådet och det regionala näringslivsrådet (ISF) samt Region Dalarna.

Kontakt

Stab Länsstyrelsen i Dalarnas län