Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen?

Länsstyrelserna

Förra veckan infördes höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelserna ser att antalet idrottstävlingar och evenemang har ökat, men så har även antalet frågor om vilka sammankomster som berörs av ändringarna och vad som egentligen gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta lyftes i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn som avser vecka 22.

Den 1 juni infördes de första lättnaderna enligt regeringens steg 1 för hur rådande covid-19 relaterade restriktioner ska anpassas och successivt avvecklas. Ändringarna i deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör det möjligt för fler att delta på idrottstävlingar och gå på kulturevenemang.

För länsstyrelserna innebär detta en utökad tillsyn då allt fler evenemang arrangeras. Det har även lett till ett ökat antal frågor. Både allmänhet och verksamhetsutövare har kontaktat länsstyrelserna med frågor kring framtida ändringar. Det har bland annat gällt när en viss reglering kommer att tas bort, hur regeringens och Folkhälsomyndighetens planer förhåller sig till varandra och om de aviserade förändringarna kommer införas 1 juli. Många frågor har även handlat om huruvida de nya deltagartaken även omfattar privata sammankomster och handelsplatser. Länsstyrelserna ser en stor kommunikationsutmaning i att förmedla vilka typer av sammankomster som omfattas eller inte av de nya deltagartaken samtidigt som många av de tidigare restriktionerna fortsatt gäller.

I kommunikationen kring införandet av höjda deltagartak har fokus, både från regeringen och myndigheter, främst legat vid maximalt antal deltagare vid varje typ av evenemang och vilket datum nya lättnader förväntas införas. Mindre tydlig har informationen varit om vilka smittskyddsåtgärder som arrangörerna måste vidta för att säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Länsstyrelserna ser en risk att verksamhetsutövarna inte tar med grundläggande krav på smittskydd i sin planering.

- I sommar vill vi se smittsäkra evenemang där arrangörerna inte bara utgått från vilket deltagarantal som är maximalt tillåtet utan även vidtagit de åtgärder som krävs enligt den tillfälliga covid-19-lagen för att förhindra smittspridning, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Länsstyrelserna har fått rapporter om att vissa verksamhetsutövare inom handeln missförstått ändringarna som infördes 1 juni och tror att de inte längre behöver beräkna eller säkerställa maxantalet i butiker.

- Det är allvarligt om verksamhetsutövare inom handeln tolkat ändringarna som infördes 1 juni som att tidigare restriktioner för handelsplatser inte längre gäller. Det innebär helt klart en risk för att en ökad smittspridning, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 22. Länk till annan webbplats.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Läs mer om vad de nya deltagarantalen innebär och vilka åtgärder du som verksamhetsutövare behöver vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen på länsstyrelsens webbplats.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får ha 20 deltagare inomhus utan anvisad sittplats.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt