Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 28 maj 2021

Antal konstaterat smittade med covid-19 i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Smittspridningen i Dalarna fortsätter att minska, men belastningen på vård och omsorg är fortsatt hög. Vaccinationerna i Dalarna går framåt som planerat och i nuläget får personer som är 50 år eller äldre boka tid.

Regeringen beslutade under torsdagen 28 maj att införa lättnader för restriktioner från och med den 1 juni, som bland annat innebär att serveringsställen kan ha öppet till 22.30 och att evenemang med aviserade sittplatser inomhus får ha upp till 50 deltagare.

Samtidigt finns en medvetenhet hos myndigheterna om att det positiva läget och att lättnader kommer i sig är ett riskmoment. Det är lätt att människor slappnar av för tidigt vilket kan leda till ökad smittspridning.

– Vi ska inte ta ut de kommande lättnaderna i förskott, än är vi inte ute ur detta. Vi måste fortsätta att följa de rekommendationer som finns, och så kommer vi snart få se ett öppnare samhälle, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen i länet

Även denna vecka har Region Dalarna rapporterat en minskning bland antalet smittade i länet. Även om smittspridningen ligger på en fortsatt hög nivå, sett i relation till smittspridningen under hela pandemin, så visar en minskad smittspridning i samtliga kommuner på att vi är på väg ut ur pandemins tredje våg.

Rättviks kommun sticker i statistiken ut med en relativt hög smittspridning och deras minskning har inte varit lika stor som övriga kommuners. Borlänge kommun som tidigare haft en hög smittspridning under flera veckors tid, har under vecka 20 visat på en tydlig minskning.

Region Dalarna rapporterar att hälso- och sjukvården är fortsatt hårt belastad och många intensivvårdsplatser brukas för vård av covid-19-patienter. Detta innebär bland annat att icke-akuta operationer som kräver intensivvård skjuts upp.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet personer som behöver covid-19-vård fortsätter att minska. Tack vare vaccineringen hålls även dödsfallen nere på en låg nivå. Den senaste veckan har två personer i Dalarna avlidit i sviterna av covid-19.

graf som visar antalet innehåliggande i vården över tid samt inneliggande på IVA. Kurvan pekar just nu nedåt.
Graf över antal dödsfall med anledning av covid-19 i Dalarna

Vaccination

Region Dalarna rapporterar att vaccinationerna fortlöper på ett bra sätt och att det finns en hög vaccinationsvilja bland befolkningen i Dalarna. De uppger att målet är att uppnå en vaccinationstäckning på 80–85 procent. I Dalarna har 50 procent av befolkningen som är 18 år eller äldre blivit vaccinerade med den första dosen och 20 procent med dos 2.

Region Dalarna räknar med att alla vuxna i länet ska ha fått möjlighet att vaccinera sig med en första dos v27 eller 28. Regionen trappar stegvis upp vaccinationerna i fas 4. Tidbokningen har nu öppnat i Dalarna för personer i åldersgruppen 50 år och äldre.

Region Dalarna uppmanar allmänheten att respektera vaccinationstider för dos 2 och att endast i undantagsfall boka om föreslagna tider. Giltiga skäl för ombokning är begravning och sjukdom eller vård. Den som redan fått dos 1 behöver inte själv göra något för att få dos 2 utan kommer att tilldelas en tid.

En utmaning i vaccinationsarbetet är att få alla grupper i samhället att vaccinera sig. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att vaccinationsgraden bland utlandsfödda är betydligt lägre än bland personer födda i Sverige. Dalarna är enligt rapporten bäst i Sverige vad gäller vaccinationsgraden bland utlandsfödda personer, men har fortfarande betydande skillnader som vi behöver arbeta med för att jämna ut. I åldersgruppen 60 år och äldre är vaccinationsgraden 93 procent hos personer födda i Sverige, 85 procent för personer födda i övriga Europa och 69 procent för personer födda i övriga världen.

Dalarnas vaccinationstäckning är den fjärde bästa i Sverige, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Enligt Region Dalarna har 51 procent av dalfolket över 18 år fått en första dos vaccin medan 22 procent har fått dos 2. I Sverige som helhet har nära 44 procent fått sin första dos. Grafen nedan från Region Dalarna visar vaccinationstäckningen fördelat per åldersgrupp i länet.

Region Dalarna rapporterar om vaccinationsläget Länk till annan webbplats.

Antal vaccinerade per åldersgrupp i Dalarna

Konsekvenser

Tio av länets 15 kommuner har tagit fram rutiner för att vid behov kunna tillämpa förbud mot att vistas på särskilt angivna platser utifrån förordningen (2021:8). För närvarande är det endast Mora kommun som har beslutat om att införa ett förbud. Förbudet gäller nattetid för platser där det tidigare har förekommit folksamlingar i samband med skolavslutningar och studentfirande.

Under förra veckan inträffade två konkurser inom hotell och restaurang med cirka 30 anställda. Antalet konkurser är fortfarande lågt i Dalarna enligt statistik från Region Dalarna. Möjligen ser vi en början på en ökning av antalet anställda som drabbas av konkurser under maj.

Flera sommarevenemang kommer i år att ställas in, bland annat Vansbrosimningen och konserterna i Dalhalla. Sommarvasan kommer att ställa om till Hemmavasan precis som förra året.

En ny undersökning från Skolverket visar att frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning riskerar att leda till ett utbildningstapp. Risken för påverkan är större i gymnasieskolan, hos elever med mindre studievana och elever i behov av särskilt stöd. Detta har bekräftats av skolcheferna i Dalarna där man bland annat konstaterar att flera elever kommer att behöva gå ett fjärde år för att klara gymnasiet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konstaterar i en studie att pandemin har slagit hårt mot civilsamhället och bland annat har ideella föreningar drabbats. Detta anses vara bekymmersamt eftersom ett aktivt och vitalt civilsamhälle är viktig för att värna om demokratin.

utveckling av arbetslöshet i Dalarna

Tillsyn och efterlevnad

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått rapporter från verksamhetsutövare om att äldre kunder inte följer anvisningar och rekommendationer med hänvisning till att de är vaccinerade. Det rapporteras även att fler och fler unga väljer att handla i grupp. Flera kommuner rapporterar om samma upplevelse. Man ser att det finns risk för att efterlevnaden blir lägre efterhand som vaccinationsverksamheten utvecklas och att indikationer getts på att restriktioner ska lättas. Exempel är i butiker där många inte handlar ensamma och att de stannar och samtalar i grupp.

Kollektivtrafiken rapporterar att efterlevnaden är fortsatt god men att användandet av munskydd kunde vara bättre.

Planerade och vidtagna åtgärder

Andra omgången av lokalhyresstödet kan sökas fram till 30 juni. Länsstyrelsen i Dalarnas län rapporterar att söktrycket är betydligt lägre än under första omgången och handläggningen sker i snabb takt. Av 236 inkomna ärenden är 81 redan beslutade och det finns både budget och kapacitet att hantera fler ansökningar. Länsstyrelsen har uppmanat hyresvärdar att söka stödet.

Även handläggning av omsättningsstöden flyter på bra och beslut har tagits i 85 procent av de 987 inkomna ansökningarna. Totalt har hittills över 600 miljoner kronor betalats ut som stöd till företag, handelsbolag och kommanditbolag i Värmland, Gävleborg, Örebro och Dalarna.

Regeringen har beslutat att:

 • Fortsätta slopa fribeloppet för studerande till och med 31 december för att underlätta för studerande att arbeta i vården och andra samhällsbärande verksamheter som är hårt belastade på grund av pandemin.
 • Förlänga kraven om smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti.
 • Förlänga avrådan för icke nödvändiga länder utanför EU/EES och Storbritannien till den 1 juli.
 • Häva avrådan för icke nödvändiga resor till Israel, Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand då de bedöms ha förutsättningar för att kunna resa säkert i. Reseavrådan till dessa länder hävs den 1 juni.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten konstaterar att pandemin är långt ifrån över globalt och i Sverige. Man konstaterar också att sociala träffar på fritiden utgör en större anledning till smittspridning än tidigare och att det är viktigt att avstå från exempelvis fester för att säkerställa en fortsatt minskning av smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten bedömer att alla gravida efter v13 kan erbjudas vaccin mot covid-19, oavsett om de är i riskgrupp eller ej.

Region Dalarna rekommenderar att undvika skolresor där man sitter trångt i buss, båt eller liknande.

Regeringen har beslutat om en plan för anpassning av restriktioner utifrån smittoläget. Restriktioner tas bort i 5 steg. Steg 1 som träder i kraft 1 juni innebär bland annat att:

 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • För evenemang och samlingar med anvisade sittplatser tillåts 50 deltagare inomhus och 500 deltagare utomhus. För evenemang utomhus utan anvisade platser tillåts 100 deltagare.
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder.
 • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen i handelsplatser eller gallerior tas bort
 • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort och ersätts med krav på särskilda åtgärder för att minska trängsel.
 • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det.
 • Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.

Coronapandemin – detta gäller just nu, på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, pensionärsorganisationer, länets beredskapssamordnare, länets kriskommunikationsnätverk, länets skolaktörer, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och kommunernas tillsynsverksamheter.

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen har informerat om tillsynsarbetet, planerade kommunikationsinsatser och vad som gäller kring partybussar och uthyrning av lokaler i samband med studenten, vid en regional samverkanskonferens med länets kriskommunikatörsnätverk.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Vi är inte där än! Smittspridningen minskar, allt fler vaccineras och lättnader i restriktionerna närmar sig – men vi måste alla, även vaccinerade, fortsätta att följa rekommendationerna för att hejda smittan.

 • Håll avstånd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Avstå sociala träffar på fritiden, till exempel fester
 • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symptom
 • Tvätta händerna ofta
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt