Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Länsstyrelserna

Sommarvärmen är på intåg i de flesta delar i landet och flera verksamheter har eller planerar öppnandet av sina verksamheter inför säsongen. Länsstyrelserna har glädjande sett flertalet verksamheter som utgjort goda exempel, där man i sitt förberedelsearbete inför sommaren, dragit lärdom av förra sommarens erfarenheter.

Under vecka 20 har länsstyrelserna fokuserat på tillsyn av säsongsbetonade verksamheter men även genomfört många återbesök hos verksamheter med stort genomflöde av kunder och besökare. Länsstyrelserna bedömer att många verksamheter som öppnar inför sommaren har dragit lärdom av de smittförebyggande rutiner verksamheterna vidtog under föregående sommar när den tillfälliga covid-19-lagen inte fanns. Det skapar goda förutsättningar för verksamheterna att anpassa sina verksamheter utifrån gällande begränsningar.

Inför årets öppningar har länsstyrelserna sett att flera verksamheter fört dialog med regionens smittskydd redan i ett tidigt stadie för att få vägledning i hur verksamheten kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att bedrivas på ett smittsäkert sätt. Många verksamhetsutövare vänder sig också till länsstyrelserna för rådgivning.

- Vi ser flera exempel där verksamhetsutövare valt att ta ett utökat ansvar för sin verksamhet som sträcker sig längre än de begränsningar covid-19-lagen innefattar. En del verksamheter har valt att stänga vissa delar av verksamheten då man inte ansett sig kunna ge förutsättningar för ett gott smittskydd i dessa delar. Vi har under en längre tid sett att verksamheter är snabba på att åtgärda eventuella brister och att många aktivt söker vår rådgivning när det finns osäkerheter, vilket tyder på att det finns en hög vilja att göra rätt och följa gällande lagstiftning, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Samtidigt rapporterar länsstyrelserna även om att det under tillsyn framkommit att sommarpersonal inom säsongsrelaterade verksamheter i vissa fall brister i sin kunskap gällande smittförebyggande rutiner och åtgärder som verksamheten måste vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen. För att försöka möta det informationsbehovet har länsstyrelserna ökat sin rådgivning och dialog med verksamhetsutövare som bedriver verksamhet på turisttäta orter runt om i landet.

Lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

En utmaning länsstyrelserna ser är att informera och vägleda verksamheter, men även allmänheten, kring nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som träder ikraft den första juni. En vanligt förekommande missuppfattning är att ändringarna även gäller för privata sammankomster.

- Flera lokaluthyrare hör av sig för att få klarhet i vad som gäller för privata tillställningar efter första juni och de uppger att väldigt många kunder blir irriterade när de får besked om att nuvarande begränsning på maximalt 8 deltagare kvarstår, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.­­­

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 20. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt