Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 21 maj 2021

Antal konstaterat smittade med covid-19 i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Den tredje vågen i coronapandemin har slagit hårt mot Dalarna och vi befinner oss fortfarande i en period av hög smittspridning och hög belastning på sjukvården. Dock visar utvecklingskurvorna att vi är på väg åt rätt håll. Smittspridningen minskar och antal personer som behöver vård för covid-19 sjunker i Dalarna. Men vi kan fortfarande inte slappna av.

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten visar att om allmänheten slutar följa nuvarande rekommendationer innan vaccinationen fått tydlig effekt (vilket beräknas ske någon gång under månadsskiftet juni-juli) finns stor risk för en fjärde våg i Dalarna.

– Håll i, håll ut och fortsätt hjälpa till att påminna varandra om att följa de allmänna råden och varför det är viktigt, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen i länet

För tredje veckan i rad har antal smittade minskat i Dalarna. Minskningen sker i alla åldersgrupper men varierar från kommun till kommun. Samtidigt betonar Region Dalarna att smittspridningen fortfarande ligger på historiskt höga nivåer sett till hela pandemin, att många fortfarande blir svårt sjuka och att det har en allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Det finns en oro inom vården att den höga belastningen kommer medföra sjukskrivningar bland personalen och bemanningsproblem under semesterperioden i sommar.

Jämfört med föregående vecka har Falu kommun haft en kraftig minskning i smittspridning, medan Malung-sälen kommun haft en kraftig ökning av antal smittade. Samtidigt ser vi att Borlänge kommun ligger kvar på en relativt hög smittspridningsnivå, vilket de gjort sedan vecka 10.

Enligt Regionen utgör skolbarn och ungdomar en stor andel av antal smittade i Dalarna, 25 procent av antal smittade vecka 19 är unga i åldersgruppen 6–19 år.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet personer som behöver covid-19-vård har minskat. Tack vare vaccineringen hålls även dödsfallen nere på en låg nivå. Den senaste veckan har tre personer avlidit i sviterna av covid-19 i länet.

graf som visar antalet innehåliggande i vården över tid samt inneliggande på IVA. Kurvan pekar just nu nedåt.
Graf över antal dödsfall med anledning av covid-19 i Dalarna

Testning

Testningskapaciteten i länet är god. Färre tester genomfördes än föregående vecka och det finns gott om tid för provtagning på de flesta platser runt om i länet. Under veckan öppnades ytterligare tre testningsstationer för fotgängare och cyklister i länet, de är placerade i Hedemora, Leksand och Säter. Provtagningsbussar finns tillgängliga i Jakobsgådarna och Kvarnsveden i Borlänge.

Vaccination

Enligt folkhälsomyndighetens statistik ligger Dalarna på fjärdeplats i landet när det gäller vaccinationstäckning. Enligt Region Dalarna har 48 procent av befolkningen i länet över 18 år nu fått en första dos vaccin mot covid-19. Samma uppgift för hela Sverige är cirka 41 procent. Nedan följer en graf från Region Dalarna som visar vaccinationstäckningen fördelat per åldersgrupp i länet.

Region Dalarna rapporterar om god tillgång på vaccin och har därför öppnat vaccinationstid för alla som är 57 år och äldre.

Den sista och fjärde fasen i vaccinationen planeras att starta v. 23 rapporterar Region Dalarna. Att fas 4 dröjer i Dalarna jämfört med vissa andra län beror på att vi har högre andel äldre än många andra län och haft god vaccinationsvilja i de tidigare faserna.

Från och med vecka 23 går Regionen också in i en samordnad vaccination med två upphandlade aktörer, Doctor.se och Kronans Apotek. Sammantaget handlar avtalet om cirka 90 000 vaccineringar. Läs mer:

Region Dalarna rapporterar om vaccinationsläget Länk till annan webbplats..

Antal vaccinerade per åldersgrupp i Dalarna

Konsekvenser

Enligt statistiken från Region Dalarna är det fortfarande få varsel i länet. Den öppna arbetslösheten minskar stabilt under 2021 och fortsätter att minska även den senaste veckan. Antalet långtidsarbetslösa ligger däremot kvar på en hög nivå och fortsätter att öka för långtidsarbetslösa i åldersgruppen 60 år och äldre.

utveckling av arbetslöshet i Dalarna

Enligt Folkhalsomyndighetens rapporter har utlandsfödda drabbats hårdare av covid-19 i jämförelse med inrikesfödda. En nordisk studie genomförd av Nordregio pekar på att socioekonomiska skillnader troligen har större betydelse för hur hårt en grupp drabbats än språksvårigheter och kulturell bakgrund. Trångboddhet, avsaknad av möjlighet att arbeta hemifrån, bristande tillgång till digital utrustning och små möjligheter att undvika offentliga transportmedel nämns som viktiga faktorer. Därför lyfter man fram vaccination som en extra viktig åtgärd bland dessa grupper.

Här kan Vårdcentralen i Jakobsgårdarna i Borlänge lyftas fram som ett gott exempel där man genom ett metodiskt kontaktarbete lyckats nå ut till utlandsfödda i området med budskapet om vaccination. Vaccinationsgraden är lika hög i Jakobsgårdarna som i övriga delar av länet meddelar Region Dalarna.

Tillsyn och efterlevnad

Kommunerna rapporterar att efterlevnaden i länet bedöms som medel, med undantag för Smedjebackens och Hedemora kommun där den bedöms som hög. Samtidigt rapporterar flera kommuner om coronatrötthet hos allmänheten. Ludvika kommun rapporterar att man har fått kännedom om planer på spontana aktiviteter som bilträffar, cruising, flera små konserter och liknande där man kringgår begränsningen om 8 personer.

Länsstyrelsens tillsynsenhet har under tillsynsbesök observerat trängsel hos flera verksamheter. Flera verksamhetsutövare har meddelat om svårigheter med att få besökare och kunder att följa anvisningarna som finns för att minska trängsel.

Tillsynsenheten rapporterar också om ett stort informationsbehov i samband med att uteserveringar öppnar och nya riktlinjer börja gälla den 1 juni. De nya riktlinjerna gäller för offentliga sammankomster och allmänna tillställningar och reglerar olika maxantal om sammankomsten är utomhus eller inomhus samt om det är med anvisade sittplatser eller inte. För uthyrning av lokaler för privata sammankomster kommer begränsningen om max 8 personer fortsatt gälla efter den 1 juni. Läs mer på folkhälsomyndighetens webbplats:

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder, på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna har beslutat att sänka beredskapsnivån från förstärkningsläge till stabsläge.

Region Dalarna och Länsstyrelsen planerar att bjuda in kommuner och vårdcentraler i länet för att diskutera hur man kan arbeta tillsammans i fas 4 för att öka vaccinationsviljan i utsatta områden och andra grupper.

Länsstyrelsen har bjudit in sommaraktörer och besöksnäring för att samordna arbetet med smittskyddsåtgärder under sommarsäsongen. Ett möte med samma syfte planeras också med idrottsrörelsen, kommunerna och föreningslivet.

Informationsarbete görs även av Länsstyrelsens tillsynsenhet och kommuner i länet vad gäller studentfester.

Regeringen har även föreslagit en rad åtgärder, som ännu inte är beslutade. Det handlar om förlängningar av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag, omställningsstöd till krisdrabbade företag, stöd för korttidspermittering, lokalhyresstöd och stöd till regioner och kommuner för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19-pandemin.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Regeringen har förlängt uppdraget till statliga myndigheter om att se till att så många som anställda som möjligt ska jobba hemifrån. Uppdraget förlängs till den 15 september.

Folkhälsomyndighetens förslag om ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är nu beslutat av Regeringen. Öppnandet kommer att ske utifrån en nivåindelning i tre steg och olika maxantal om det är utomhus, inomhus och med anvisade sittplatser eller inte. Den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021.

Folkhälsomyndigheten meddelar även att det från och med 1 juni ska vara möjligt att arrangera mindre cuper eller tävlingar för barn och unga, såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna utomhus och för lägerverksamhet i mindre skala.

Från och med den 1 juni kommer stadigvarande tivolinöjen/temaparker (som till exempel Leksandsommarland, Tomteland och Orsa Björnpark) samt marknader och motionslopp att kunna öppna, dock med krav på särskilda smittskyddsåtgärder meddelar Folkhälsomyndigheten.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har länsstyrelsen bland annat samverkat med Smittskydd Dalarna, länets beredskapssamordnare, länets kriskommunikationsnätverk, länets skolaktörer, kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och kommunernas tillsynsverksamheter.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Smittspridningen i Dalarna är fortfarande hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

  • Håll avstånd
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Umgås i en mindre krets, undvik nära kontakter
  • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symptom
  • Tvätta händerna ofta
  • Vaccinera dig när du får möjlighet
  • Agera alltid smittsäkert

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt