Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Preliminära resultat av utvärderingen av brottsförebyggande arbete i Ludvika och Fagersta

Länkar i en blank kedja

Nu har projektgruppen för processutvärdering av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Ludvika och Fagersta presenterat utvärderingens preliminära resultat vid en workshop. Utvärderingen är ett samarbete mellan Ludvika kommun, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Fagersta kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola.

Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen i Västmanlands län, och Tor Lundberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län, välkomnade deltagarna till en samrådsworkshop med en tillbakablick. Utvärderingen som har pågått sedan december 2020 börjar bli klar och under workshopen gavs ett smakprov av de resultat som utvärderarna har fått fram.

– Det pågår ett utomordentligt arbete i båda kommunerna och vår främsta målsättning med denna utvärdering är att stärka det brottsförebyggande arbetet i berörda kommuner, men även att inspirera andra att utveckla sitt brottsförebyggande arbete, inledde Sanela Cerimagic.

Därefter tog Osman Aytar, ansvarig forskare från Mälardalens Högskola, vid och presenterade det preliminära utvärderingsresultatet. Utvärderingen har tagit hänsyn till direkta och indirekta effekter av arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften och har fokuserat på både möjligheter, risker och framgångsfaktorer i arbetet.

Åtta fokusgruppsintervjuer och tre individuella intervjuer har genomförts, med totalt 37 deltagare som varit delaktiga i arbetet med lägesrapportering och medborgarlöften i Fagersta eller Ludvika kommun. Osman presenterade delar av det som framkommit i intervjuer med projektgrupperna i respektive kommun.

Identifierade framgångsfaktorer och risker

I Fagersta lyfts bland annat att framgångar i förhållanden till målen för lägesbildsarbete är att arbetet har lett till en bredare bild över läget i kommunen och en bättre samarbetsyta. Även i Ludvika upplevs arbetet ha fått likande effekt. Där framhålls bland annat en ökad samverkan och en ökad förståelse för delar av kommunen samt att det har blivit lättare att kontakta varandra.

”… jag känner att det som är positivt är att man får ju en överblick över olika verksamheter och vad det är de håller på med, plus att man får en kontaktyta där man kan dela med sig information …” säger en intervjuperson.

En del risker som har framkommit är att man sällan delar med sig av bra saker och att mycket ska hinnas på kort tid. Att få med fler verksamheter och skapa ytterligare arbetsgrupper lyfts om ett förbättringsförslag för att kunna jobba ännu mer förebyggande och mer med orsaksanalys.

Vad gäller arbetet med medborgarlöften framhålls Fagerstas modell, som innebär att löftena gäller för en kortare tidsperiod än i många andra kommuner, bidra till bättre uppföljning och samverkan. I Ludvika lyfts att arbetet med löftena har stärkt möjligheten för polisen att jobba nära medborgarna och de aktuella behov som finns i kommunen genom att utgå från lägesbilder.

”... så det här medborgarlöftet vi har just nu, då det bygger ju på lägesbilderna […] Så det kan ju vara en framgångsfaktor att man jobbar med färska saker..." belyser en intervjuperson i utvärderingen.

Workshoppen avslutades med en gemensam diskussion utifrån resultaten. Osman avslutade med att uppmärksamma att väldigt mycket bra görs och han hoppas att arbetet framöver fortsätter att präglas av det stora engagemanget som finns i kommunerna. Den slutgiltiga utvärderingen kommer förhoppningsvis kunna utgöra ett lärandeexempel och inspirera kommunerna i Dalarna och Västmanlands län samt i andra delar av landet till att utveckla och bedriva liknande arbete.

Kontakt