Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 16 april 2021

Graf över antal smittade i Dalarnas län

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Dalarna är fortfarande inne i en allvarlig situation med rekordhögt tryck på sjukvården och en kraftig smittspridning i länet. Länets invånare uppmanas därför att ta sitt personliga ansvar och skydda sig själva och andra från covid-19.

Samtidigt meddelar Region Dalarna och Folkhälsomyndigheten att de inte kan se någon koppling mellan länets vinterturism och smittspridningen. Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell framhåller i stället Dalarna som ett framtida skolboksexempel på hur man kan hantera turism under en pandemi.

– Jag tycker att Anders Tegnells analys bekräftar bilden av att det går att göra viktiga insatser som har betydelse för pandemins utveckling. Det måste vi alla ta med oss nu och fortsätta att fatta kloka beslut för att minska smittspridningen, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Antalet bekräftat smittade i Dalarna ökade kraftigt under vecka 14. En del av ökningen kan förklaras med att flera människor avvaktade över påskhelgen med att provta sig. Samtidigt gör Smittskydd på Region Dalarna bedömningen att den nuvarande nivån på smittspridningen kan vara den värsta vi sett i länet under hela pandemin.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Under vecka 14 nådde antalet inlagda covid-19-patienter nya rekordnivåer. Region Dalarna rapporterar också om en fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården. På IVA och covid-avdelningar har man upplevt brist på både personal och viss medicinteknisk utrustning. Inom Region Dalarna omfördelas nu personalresurser för att möta behoven. Dessutom flyttas patienter till andra regioner. Region Dalarna har också förlängt sitt krislägesavtal med ytterligare två veckor. Det sträcker sig nu fram till den 3 maj.

Graf som visar antal inneliggante covid-19-patienter i Dalarna

Trots den stora uppgången av smittade och allvarligt sjuka är det fortfarande relativt få personer i Dalarna som avlidit i sviterna av covid-19 under smittspridningens tredje våg. En förklaring till detta är Regionens fokus på att prioritera vaccineringen av länets äldre befolkning.

Graf som visar antalet människor som avlidit i covid-19 i Dalarna

Testning

Under både vecka 13 och 14 har antalet utförda PCR-prover minskat i länet. Samtidigt har allt fler av de som testats varit positiva. Regionen rapporterar också att provtagningskapaciteten för närvarande utnyttjats fullt ut på de större orterna i länet. Man planerar därför att ta i bruk en mobil provtagningsenhet i form av en buss i Borlänge från vecka 15. Regionen arbetar också för att få fram provtagningsstationer som kan användas utan bil.

Vaccination

Just nu vaccineras personer från 65 år och uppåt i Dalarna.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik ligger Dalarna klart över det nationella genomsnittet för hur många människor som fått sin första vaccinationsspruta, medan man ligger något under snittet för hur många som är färdigvaccinerade.

Region Dalarna anger själva att de nu har gett cirka 30 procent av länets befolkning sin första vaccinspruta. Varje torsdag går regionen ut med en nyhet om det uppdaterade vaccinationsläget i länet. Här kan du läsa den senaste uppdatering från Regionen. Länk till annan webbplats.

En utmaning som Regionen ser är att flera av de äldre som ska vaccineras inte vill ta Astra Zenecas vaccin, trots Folkhälsomyndighetens bedömning att för personer som är 65 år och äldre är Astra Zenecas vaccin tryggt att använda och ger ett mycket gott skydd.

Konsekvenser

Flera kommuner rapporterar att orosanmälningarna ökar. Ett par kommuner rapporterar även en ökad konsumtionen av alkohol och cigaretter bland ungdomar. Samtidigt meddelar polisen att man inte ser några samband mellan pandemin och ökad brottslighet i länet. Den totala belastningen för polisen ligger på ungefär samma nivå nu som föra pandemin. Där vissa typer av åtgärder har minskat, medan andra har ökat.

Långtidsarbetslösheten hos gruppen funktionnedsatta fortsätter att öka. För övriga delar av befolkningen är den oförändrad denna vecka.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 14 genomfört totalt 77 tillsynsåtgärder, varav 57 tillsynsbesök. Under påsklovet har resvägar och turistmål prioriterats för tillsyn. Iakttagelser i samband med tillsynen är att allmänheten inte följer uppmaningen om att handla ensamma och att det finns en restriktionströtthet. Det upplevs vara mycket folk i rörelse i butiker och gallerior.

Kommunerna rapporterar att efterlevnaden av restriktionerna är fortsatt medelgod, men med samma brister som beskrivs ovan. Problem upplevs främst bland kunder i butiker. Dalatrafik rapporterar också att efterlevnaden av munskydd kunde varit bättre.

Planerade och vidtagna åtgärder

Den 8 april fattade regeringen beslut om hyresstöd till vissa utsatta branscher för perioden 1 januari till och med 31 mars i år. Stödet går att söka från och med 3 maj.

Region Dalarna rekommenderar nu användande av munskydd till patienter och besökare som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård, tandvård samt vid sjukresor. Länsstyrelsen bistår Region Dalarna i utdelning av munskydd vid deras vårdinrättningar genom samordning av frivilligresursgrupper.

Några kommuner rapporterar att planering pågår för att vid behov snabbt kunna införa vistelseförbud på allmän plats.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Smittskydd Dalarna har tagit fram rekommendationer gällande distansundervisning i högstadie- och gymnasieskolor i länet. Skolorna rekommenderas att fortsätta med distansundervisning i nuvarande omfattning. I vissa situationer där närkontakt inte kan undvikas rekommenderas lärare att använda munskydd, som ett komplement till andra åtgärder för att motverka smittspridning.

Samlad information om vilka regler som gäller i landet just nu går att hitta på krisinformation.se: Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under fredagen den 16 april hölls ett förlängt möte med länets Inriktnings- och samordningsfunktion. Till mötet var även länets kommunchefer och KSO:er inbjudan. Medverkade på mötet gjorde också Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell.

Syftet med mötet var att prata om de samverkansformer som finns nationellt, regionalt och lokalt, och hur alla kan arbeta tillsammans på bästa sätt för att hantera pandemin. På mötet framkom att varken Folkhålsomyndigheten eller Region Dalarna ser någon koppling mellan den vinterturism som bedrivits i länet och ökad smittspridning. Tvärtom berättade Anders Tegnell att det finns tecken på att de åtgärder som genomförts på vinterdestinationerna gjort platserna mer smittsäkra än andra delar av landet. Han menade också att Dalarna kan bli ett skolboksexempel på hur man kan hantera turism under en pandemi.

Avslutningsvis så lyfte Anders Tegnell fram att vi inte längre befinner oss i ett marathon, utan att nu har vi sista sprintsträckan kvar på de här pandemin. Som kvarvarande utmaningsområden lyfte han ungdomar som har svårt att följa restriktionerna och skolan som behöver balansera barnens behov av fysisk undervisning med risken för smittspridning.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

"Läget i Dalarna är mycket allvarligt - Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19"

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt