Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 9 april 2021

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Antal IVA patienter och inneliggande på vårdavdelningar med konstaterad Covid-19 i Dalarnas län.

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Smittspridningen i Dalarna har ökat kraftigt under de senaste veckorna och läget är nu allvarligare än någonsin. Positivt är att de allra äldsta och sköraste i samhället inte längre drabbas eftersom vaccinationen fungerar väldigt bra för att skydda dem.

Trots detta är vi inne i det mest ansträngda vårdläget inom intensivvården hittills under coronapandemin. Dalarna har fler intensivvårdsinlagda patienter nu än vi haft någon gång sedan pandemin startade.

Regionen poängterar vikten av att allmänheten tar sitt personliga ansvar på allvar och följer råd och rekommendationer som finns för att minska smittspridning och därmed vårdbelastningen.

Samtidigt kan vi se en viss restriktionströtthet och att efterlevnaden av allmänna råd inte efterföljs av delar av allmänheten. Det kan vara så att vissa slappnar av för att man vet att vaccinationen går framåt, men Folkhälsomyndigheteten fortsätter betona att de skärpta allmänna råden fortsatt gäller alla.

– Vi har ett mycket allvarligt läge i länet med stor smittspridning och stor belastning på sjukvården. Avgörande framåt är att vi alla tar vårt ansvar och följer restriktionerna säger, säger Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Antalet smittade i Dalarna ligger på en mycket hög nivå. Statistiken visar att antalet personer med konstaterad covid-19-smitta gått ner något från förra veckan men enligt Region Dalarna beror minskningen på ett lägre antal provtagna under påsken. Oro över den höga nivån kvarstår då prognoser från Region Dalarna pekar mot en ökning i smittspridning kommande veckor.

Graf över antal konstaterat smittade med covid-19 i Dalarna

Antal konstaterat smittade med covid-19 i Dalarna

Allvarligt sjuka och påverkan på sjukvården

Region Dalarna rapporterar om mycket stor påverkan på hälso- och sjukvården (se bild överst i artikeln). Vi är inne i det mest ansträngda vårdläget inom intensivvården hittills under coronapandemin. Dalarna har fler intensivvårdsinlagda patienter nu än det varit någon gång sedan pandemin startade. Behovet av IVA-platser är så stort att Region Dalarna tvingas ta hjälp av andra regioner för att vårda länets patienter samt att de aktiverat krislägesavtal inom intensivvården på Falu lasarett.

Tack vara vaccineringen har de äldre åldersgrupperna klarat sig betydligt bättre under denna tredje våg. De som nu vårdas på IVA för covid-19 är yngre.

Testning

Vecka 13 tog regionen 11 082 PCR-prover. Det är något färre än föregående vecka, men fortsatt en hög nivå.

Vaccination

I Dalarna har nu 47 274 (31 807) personer vaccinerats med dos 1 och 16 012 (14 526) personer med dos 2 (siffror inom parentes avser föregående vecka). Det motsvarar 20, respektive 7 procent av befolkningen i Dalarna. Se mer detaljer på Region Dalarnas webbplats:

Vaccinationsläget i Region Dalarna: 8 april 2021 Länk till annan webbplats.

Efter en tid av resursbrist på vaccin, har Dalarna senaste veckan fått ökad leverans. Leveranserna kan förväntas fortsätta ligga på en stabil nivå framöver. Det innebär en ökad kapacitet som gör att vaccinationstakten nu kan öka.

Även vaccinationsviljan har ökat. Enligt en ny enkätstudie som Folkhälsomyndigheten genomfört kommer nio av tio helt säkert, eller troligen tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19.

På grund av den tidigare vaccinbristen meddelade Regeringen den 1 april att vaccinmålet att vaccinera alla vuxna innan halvårsskiftet inte kommer kunna uppnås. Regeringen presenterade även en prognos om att alla som är äldre än 65 år ska ha fått minst en dos innan den 16 maj och alla som är över 18 och de i riskgrupp ska ha försetts med minst en dos innan den 15 augusti. Regeringen betonar att datumen är en prognos och inte ett mål. Folkhälsomyndigheten kommer tillsammans med regionerna och SKR att ta fram en uppdaterad prognos för när leveranserna av vaccin medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin.

Konsekvenser

Kommunerna fortsätter rapportera om en hög sjukfrånvaro på skolor bland både elever och lärare, liksom för personal och brukare inom vård och omsorgsverksamheten, vilket leder till ett ansträngt läge.

Arbetsmiljön inom vården påverkas av pandemin. Enligt Vårdförbundet visar statistik från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att 188 corona-relaterade arbetsskador har anmälts av förbundets medlemmar i Dalarna. De flesta anmälningarna gäller sjuksköterskor.

En del av kommunerna upplever att det uppstått ett ökat men måttligt besökstryck under påsken. Älvdalens kommun rapporterar dock att det för närvarande befinner sig en stor andel turister inom kommunen vilket riskerar bidra till ökad smittspridning då ett större antal människor rör sig på allmänna platser såsom matvarubutiker och mackar.

Smittskydd Dalarna rapporterar att antalet fall av konstaterad smitta med covid-19 bland personer som är folkbokförda utanför länet har ökat med 18 personer från föregående vecka, främst i Sälen och Idre.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 13 genomfört 34 tillsynsbesök i följande kommuner: Falun, Borlänge, Älvdalen och Malung-Sälen. En brist som uppmärksammats under tillsynen är att åtgärder som vidtagits av verksamhetsutövarna ofta inte dokumenteras.

Under påsklovet har man inom tillsynsverksamheten prioriterat resvägar och turistmål.

Kommunerna upplever att efterlevnaden av restriktionerna är fortsatt medelgod, men märker av restriktionströttheten i befolkningen. Att människor i stor utsträckning fortsätter att handla i grupp anges ofta som en orsak till trängsel som kan bidra till smittspridning. Någon kommun rapporterar om stora problem kring motorburen ungdom och att det kan vara ett tecken på restriktionsleda.

Dalatrafik rapporterar fortsatt att efterlevnaden av bärandet av munskydd kan bli bättre.

Planerade och vidtagna åtgärder

Region Dalarna beslutade den 6 april att tillämpa krislägesavtalet inom intensivvården på Falu lasarett. Beslutet gäller från med 6 april till och med 18 april. Inflödet av patienter är avgörande för resursbehovet i vården.

Regeringen har fattat flera beslut om åtgärder och ökade stöd. Det gäller beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien, till och med den 31 maj 2021. Det gäller även nya stöd till kultur- och idrottsverksamheter samt evenemang samt extra medel till kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin. Medel anslås också för uppföljning av hur den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs.

Regeringen har även föreslagit förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen, och föreslagit att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på severingsställen till och med januari 2022. Dessa förslag är inte beslutade ännu.

På grund av smittspridningen har Transportstyrelsen förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att skjuta på eventuella lättnader av coronarestriktionerna till den 3 maj, under förutsättning att smittläget då förbättrats.

Samlad information om vilka regler som gäller just nu går att hitta på krisinformation.se:

Coronapandemin – detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat med länets beredskapssamordnare, Smittskydd Dalarna, samverkansgrupp för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och ISF.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Läget i Dalarna är allvarligare än någonsin - Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt