Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 19 mars 2021

Graf som visar antalet smittade i Dalarnas län

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Dalarna står inför ett ansträngt coronaläge. Under veckan har vi sett fortsatt ökning av antalet testade, smittade, sjuka, allvarligt sjuka och avlida personer i Dalarna. Samtidigt fortsätter vaccineringen i länet och fler än var tionde person över 18 år i Dalarna har fått sin första dos. Flera insatser förbereds nu för att nå ut med vaccininformation till länets mest utsatta och påminnelser om vikten av att följa rekommendationerna till alla som planerar att besöka Dalarna under påsken.

– Jag ser att det finns ett väldigt stort engagemang i länet för att begränsa coronasmittan och dess konsekvenser. Vård- och omsorgspersonalen gör allt för att ge den allra bästa vården och omsorgen till de som drabbas. Du och jag kan hjälpa till genom att minska risken för att fler ska bli smittade, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

Den gångna veckan har vi sett en ökning av smittspridningstakten i Dalarna. Ökningen syns i många kommuner, men är särskilt påtaglig i Borlänge och Mora. Det har sedan tidigare konstaterats att de mer smittsamma virusvarianterna från Storbritannien och Sydafrika nu sprids i länet. Under veckan har smittspridningen i skolor också uppmärksammats, främst på högstadier och gymnasier. Exempelvis hade Borlänge kommun 189 fall förra veckan varav 48 i grund- och gymnasieskolan. Falun hade 134 fall varav 37 elever i grund- och gymnasieskolan.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet inskrivna patienter inom slutenvården har ökat från föregående vecka och är cirka 35 personer. Under veckan har också antalet svårt sjuka ökat drastiskt, från 2 till 9 personer som nu ligger på intensivvårdsavdelning (IVA).


Graf som visar sjukhusinläggningar i Dalarna på grund av covid-19

Trots vaccinering av de sköraste i samhället fortsätter människor i Dalarna att avlida i sviterna av covid-19. För vecka tio har Folkhälsomyndigheten rapporterat två dödsfall i länet.

Graf som visar antal dödsfall i Dalarna som orsakats av covid-19

Testning

Antalet provtagningar fortsätter också att öka. Under vecka 10 togs 8 323 PCR-prover (för pågående aktiv infektion). Antalet tester börjar nu närma sig de nivåer som var kring årsskiftet då Regionen utförde fler än 10 000 prover per vecka.

Vaccination

I Dalarna har 27 915 personer fått sin första dos och 12 611 har också fått sin andra. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 11,28 procent av länsinvånarna över 18 år fått sin första vaccindos, motsvarande siffra för hela landet är 10,8 procent.

Just nu vaccineras personer 80 år och uppåt och omsorgspersonal inom kommunerna. Från och med torsdag 18 mars kommer telefonnummer 010-249 99 90 visas när verksamheter från Region Dalarna ringer till allmänheten. Tidigare har dolt/skyddat nummer visats.

Flera av länets kommuner rapporterar om fortsatt stort behov av kommunikation kring vaccinering. Flera aktörer lyfter behovet av information till de med sämre förutsättningar att ta emot och förstå den vaccinationsinformation som tas fram, som nyanlända och socialt utsatta.

Den 18 mars konstaterade europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gör nytta och skyddar effektivt mot sjukdom, svår sjukdom och död. EMA säger samtidigt att det inte går att utesluta mycket sällsynta men allvarliga biverkningar av vaccinet.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 mars att rekommendera regionerna att pausa arbetet med att vaccinera med Astra Zenecas vaccin i väntan på EMA:s utlåtande. Myndigheten granskar nu EMA:s ställningstagande och diskuterar det med Läkemedelsverket. Tillsvidare rekommenderas fortsatt paus för användning av vaccinet i Sverige.

Konsekvenser

Region Dalarna rapporterar att det är stor påverkan på hälso- och sjukvård, samt påverkan på övriga verksamheter. Dock ingen resursbrist för tillfället.

Det är fortsatt inga varsel i mars och få konkurser, men Dalarna har landets sjätte största ökning av öppet arbetslösa jämfört med föregående två års nivå. Långtidsarbetslösheten ökar, främst bland äldre och de med funktionsvariationer.

Tillsyn och efterlevnad

Kommunerna uppskattar besökstrycket på besöksmål som lågt till måttligt, även i kommuner med skidorter. Inför påsken rapporterar fjällaktörerna att de enligt bokningsläget förväntar sig flest besökare under vecka 14. Enligt smittskydd Dalarna är det inte heller resandet som ligger bakom den ökande smittspridningen som vi nu ser i länet.

De flesta kommuner bedömer att allmänhetens efterlevnad av rekommendationerna är medelgod, även om ett trendbrott är att några kommuner rapporterar om en god efterlevnad.

Dalatrafik bedömer att användandet av munskydd har ökat vid rusningstrafik men kan bli fortsatt bättre och att efterlevnaden totalt sett är medelgod.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet har under vecka 10 genomfört tillsyn på plats i följande kommuner: Borlänge, Smedjebacken, Falun, Vansbro och Orsa. Sammanlagt genomfördes 59 tillsynsbesök hos bland annat matbutiker, gym, bensinmackar, detaljhandel och frisörsalonger.

Planerade och vidtagna åtgärder

Planerade kommunikationsinsatser inför och under påsken följer den modell av insatser som användes under jul och sportlov:

  • Gemensamt budskap på kommunernas infartstavlor,
  • Affischeringsmaterial från Region Dalarna som sprids via kommunerna och sätts upp på platser där många besökare samlas.
  • Inlägg på sociala medier riktade till besökare från Länsstyrelsen, som sprids med hjälp av nätverket och andra länsstyrelser
  • Myndighetsmeddelande via P4:s trafikredaktion

Folkhälsomyndigheten ser behovet av kommunikation till socioekonomiskt utsatta grupper och kommer att följa upp arbetet i regionerna. Länsstyrelsen planerar att kalla till samverkansmöte med fokus på spridning av vaccinationsinformation till de grupper (exempelvis hemlösa, människor som saknar personnummer, inte förstår svenska, kognitivt funktionsnedsatta) i Dalarna som är extra svåra att nå med information.

Under veckan har det inkommit två nya regeringsuppdrag till länsstyrelserna: Uppdrag om att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19, samt Uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19-lagen genomförs.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information riktad till de som nyligen har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin. Bara den som känner av symtom på allvarligt medicinskt tillstånd behöver kontakta vården.

Länsstyrelsens samverkan med externa aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat med kommunernas kommunikatörer, beredskapssamordnare, medicinskt ansvariga, skolledningar och Regionens smittskyddsenhet. Dessutom har man hållit samverkansmöte för länets inriktnings- och samordningsfunktion, med bred representation från myndigheter, organisationer och näringsliv.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

”Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt