Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 12 mars 2021

Graf som visar antal covid-19-smittade i Dalarna

Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Sammanfattning

Antal personer som insjuknar i covid-19 i Dalarna fortsätter att öka men smittspridningen är fortsatt på en låg nivå jämfört med många andra län. Vi ser också att antalet patienter på IVA ligger kvar på ungefär samma nivåer. Den brittiska virusmutationen sprids allt mer i länet, vilket leder till utmaningar då de är mer smittsamma.

Regionen fortsätter att vaccinera länets befolkning, men den begränsade tillgången på vaccin och brist på tider att boka kan ge negativa effekter på vaccinationstakten. Under vecka nio rapporterades inget dödsfall i Dalarna, men läget är fortfarande allvarligt.

Händelseutvecklingen

Antalet fall fortsätter att öka men smittspridningen i Dalarna är fortsatt på en låg nivå jämfört med många andra län. Smittskydd Dalarna rapporterar att de har många misstänkta fall av den sydafrikanska virusmutationen av covid-19 och att den brittiska virusmutationen nu står för 42 % av de konstaterade fallen.

Antal nya smittade under vecka 9 var 580 personer, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka då 482 personer smittades. Antal inneliggande på sjukhus utöver IVA ökar, men antalet patienter på IVA ligger kvar på en låg nivå.

– Vi har alla den svåra uppgiften att hålla i och hålla ut trots att vi ser ljuset i tunneln tack vare vaccinet som kommer. Även om det är glädjande att de som blir allvarligt sjuka inte blivit fler den senaste tiden, ser vi ju att ökningen av sjuka är stor. Det blir en tydlig påminnelse om att vi måste fortsätta följa restriktioner och rekommendationer, säger landshövding Ylva Thörn.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Den ökade smittspridningen har lett till en ökning av antalet patienter inom slutenvården men inte av de som kräver intensivvård. Region Dalarna ser att de i dagsläget har en överkapacitet och har alltså möjlighet att ta emot IVA-patienter från andra län.

Graf som visar antal covid-19-patienter i Dalarna

Enligt Folkhälsomyndigheten har inga dödsfall registrerats i Dalarna under vecka nio.

Graf som visar antal dödsfall i covid-19 i Dalarna

Testning och smittspårning

Kapaciteten för testning är god, men i vissa kommuner kan det vara svårare att få tid för testning.

Under vecka 9 togs det 7 016 PCR-prover och av dessa var 7,41 % positiva, vilket är en svag ökning av andelen positiva provsvar. Under vecka 9 togs även 227 serologiska tester och 241 prover analyserades, dessa data har dock större eftersläpning.

Vaccination

Just nu vaccinerar Region Dalarna de som är 80 år eller äldre och kommunernas omsorgspersonal. Regionen meddelar att personer mellan 75 och 79 år inte längre kan boka sin vaccinationstid på 1177 utan kommer istället få utskickat en individuell kallelse inom de närmsta veckorna.

Den 11 mars visade Regionens siffror att 22 955 har fått sin första dos (16 411 förra veckan) och av dem har 10 851 också har fått sin andra spruta (9 738 förra veckan). Antalet fall av covid-19 i de prioriterade vaccinerade grupperna har gått ner i takt med att vaccinationsgraden har ökat.

Regionen har en telefonsupport för frågor om vaccineringen:
010-249 92 88, måndag till fredag, 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Konsekvenser

Region Dalarna rapporterar att det är inga varsel första veckan i mars och fortsatt få konkurser. Den öppna arbetslösheten ökar något denna vecka, men den längre trenden är en svagt sjunkande arbetslöshet efter uppgången i slutet av år 2020. Gästnätterna på hotell och vandrarhem är färre i januari 2021 än vad de var samma månad år 2020. Dalarna har klarat sig relativt bra i jämförelse med andra län, vilket kan vara ett tecken på att fjällturismen har varit ganska stor under denna vintersäsong.

Kvinnojouren Malung-Sälen rapporterar om en dramatisk ökning av samtal, dubbelt så många som innan pandemin. De har också ordnat mer än dubbelt så många skyddade boenden under 2020 som under 2019.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsen, har under vecka 9, genomfört 47 tillsynsbesök på plats i följande kommuner: Borlänge, Mora, Falun och Ludvika. Tillsyn har genomförts på bland annat gym, frisörsalonger, butiker, handelsplatser och skidanläggningar där egna riskbedömningar och dialog med regionens smittskyddsenhet har legat till grund för urvalet av verksamheter.

Efterlevnaden av tillfälliga covid-19-lagen bland verksamhetsutövare i länet är god och länsstyrelsens bedömning är att de tar sitt ansvar och genomför passande åtgärder för att minska smittspridningen. Verksamhetsutövarna tycker, i flera fall, att det är svårt att följa med i de ändringar som görs och efterlyser en tydlig sammanställning av vilka lagar och regler som de omfattas av. Flera verksamheter har lyft att allmänheten inte följer verksamhetsutövarnas anvisningar då många kunder gör fortfarande sina inköp i grupp.

Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för att minska smittspridningen av covid-19 är fortsatt medelgod. Besökstrycket vid skidorterna börjar mattas av men sammantaget är besökstrycket medelhögt för länet. Flera kommuner bedömer att det är medelhög efterlevnad av restriktionerna i kollektivtrafiken, även avseende användandet av munskydd.

Planerade och vidtagna åtgärder

Arbetspendlare från Sverige som inte kunnat jobba i Norge ska få ekonomisk ersättning på 70 % av den sjukpenningbaserade inkomsten. Ersättningen ska gälla retroaktivt från den 29 januari då gränsen mot Norge stängdes.

Regeringen föreslår en förlängning av ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper tills dess att vaccinationerna för personer i riskgrupp är färdig. Åtgärderna är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20–36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätten till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid behöver avstå från arbetet på grund av smittorisk.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Folkhälsomyndighetens rekommendation för smittspårning att alla nära kontakter också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn, antingen som sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också som nära kontakt. Rekommendationen gäller arbetsplatser där nära kontakt inte kan undvikas. Regionen gör bedömningen om arbetsplatsen behöver utökad smittspårning.

Region Dalarna rekommenderar testning så snart som möjligt vid symtom på covid-19, och inte som tidigare: att vänta 24 timmar och se om det går över. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. I början av sjukdomen finns som mest virus i kroppen och därför bör du lämna provet så snart som möjligt för att få ett säkert svar.

Om du ska besöka en anhörig som bor på ett äldreboende, finns det flera saker du kan göra för att förebygga smittspridning:

  • Avstå från besöket om du har symtom på covid-19, även milda symtom.
  • Inför besöket – prata med personalen om vad som gäller på det specifika äldreboendet.
  • Vid besöket – tvätta händerna, och även om den du besöker är vaccinerad behöver du hålla avstånd till övriga boende, och även till personalen.

Med stöd av tillfälliga covid-19-lagen har regeringen beslutat om ändringar i begränsningsförordningen (2021:8) och från den 11 mars får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel, till exempel parker, badplatser eller kommunala grillplatser. Ändringarna begränsningsförordningen innebär också att fler verksamheter omfattas av begränsningar som museum och konsthallar, djurparker, temaparker, nöjesparker och liknande anläggningar.

Regeringen förlänger sin uppmaning till kommuner och regioner om att verksamhet som inte är nödvändig bör hållas stängd till åtminstone den 21 mars.

Länsstyrelsens samverkan med regionala och nationella aktörer

Under veckan har Länsstyrelsen samverkat med Polisen, Destination Sälenfjällen, Länsstyrelsernas gemensamma kansli med anledning av pandemin, Smittskydd Dalarna, samverkansmöte angränsande län samt uppföljningsmöte med kommunala skidanläggningar.

På mötet med skidanläggningarna diskuterades bland annat varför man lyckats så pass bra med att hålla nere smittspridningen på skidanläggningarna.

– Det är mycket tack vare att både aktörer och allmänheten tar situationen på allvar, att gästerna varit försiktiga och lyssnat på det som har sagts av aktörerna på plats. Vi pratade också om att det finns ett behov av en samlad, tydlig kommunikation, i och med att det handlar om förtroendeskapande åtgärder, säger landshövding Ylva Thörn, som deltog i mötet.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare


”Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt