Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Falu tätort

Länsstyrelsernas logotyp

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Dalarna upprättat förslag till riskhanteringsplan för Falu tätort. Planen har upprättats i dialog med Falu kommun och Falu Energi och Vatten.

Nu bjuder Länsstyrelsen in till en samrådsprocess där du har möjlighet att läsa och lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och miljökonsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Falu tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om hur områdena identifierats:

Översvämningsförordningens tre steg, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

För de 25 områdena har hot- och riskkartor som visar på översvämningsrisken tagits fram av MSB och länsstyrelserna. Kartorna finns publicerade på MSB:s webbplats:

Översvämningsportalen, MSB:s webbplats  Länk till annan webbplats.

Kartorna ligger till grund för den nu framtagna riskhanteringsplanen för Falu tätort. Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning.

Samråd

Samrådet syftar till att ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådstid

10 mars - 31 maj

Samrådsunderlag:

Det är dessa dokument som du kan lämna synpunkter på under samrådsprocessen.

Riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Falu tätort 2022-2027 Pdf, 2.6 MB.

Miljökonsekvensbeskring av riskhanteringsplan Falu tätort 2022-2027 Pdf, 1.6 MB.

Lämna synpunkter

Synpunkter på samrådet kan lämnas till Länsstyrelsen antingen via mejl eller via brev senast den 31 maj.

Om du vill lämna synpunkter vänligen ta del av följebrevet för samrådet som specificerar vad Länsstyrelsen i synnerhet önskar få synpunkter på:

Följebrev samråd gällande riskhanteringsplan av översvämningsrisker i Falu tätort Pdf, 174.2 kB.

Märk ditt mejl/brev med diarienummer: 451-3501-2021

Mejl: dalarna@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt