Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Länsstyrelsernas logotyp

Länsstyrelserna har under den gångna veckan bedrivit tillsyn i stor omfattning och konstaterar att många kunder handlar i sällskap trots verksamhetsutövarnas uppmaningar om att handla ensam. Det är en av slutsatserna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn. Ett föreläggande om vite har utfärdats av länsstyrelsen i Stockholm.

Den 6 mars hölls en demonstration i Stockholm trots att arrangören hade kontaktats i förväg och förelagts vid vite att inte genomföra demonstrationen. Detta är första gången en länsstyrelse beslutat om ett vitesföreläggande sedan pandemilagens införande.

Länsstyrelserna bedömer att det kvarstår en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Många butiker informerar om att man ska handla ensam, men många går in som sällskap ändå.

- Det finns en oro bland verksamhetsutövare som bedriver handel att uppmaningar till kunder att handla ensamma kan skapa konflikter och hotfulla situationer, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Behov av tydligare information om covid-19-relaterad lagstiftning

I samtal med kommunerna kring tillsyn av serveringsställen har det framkommit att verksamhetsutövare med serveringsställen i anslutning till handelsplatser, inte är säkra på om de omfattas av bestämmelserna om sällskapens storlek och upplever att denna reglering är svår att förstå. Även föreningar som driver butiker, exempelvis second hand, har i större utsträckning än andra verksamheter, mindre kunskap om covid-19-lagen och vilka åtgärder de förväntas vidta. Länsstyrelserna bedömer därför att det behövs tydligare information om covid-19-relaterad lagstiftning.

Tillsyn där risk för smittspridning är som störst

Länsstyrelserna genomför tillsyn utifrån bedömning av vilka områden, både geografiska och verksamhetsmässiga, som har störst risk för smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. Exempelvis har Länsstyrelsen i Jönköping, efter dialog med smittskyddsläkare, prioriterat ett antal geografiska områden för tillsyn. Det handlar om områden där det finns tendenser till högre smittspridning och lägre vilja till provtagning.

Under vecka 9, har tillsynen bland annat inriktats på verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter eller har ett stort genomflöde av besökare till följd av sportlovsveckorna. Tillsynen har även inriktats på verksamheter som förväntas få ett ökat antal besökare i och med varmare väder, till exempel bygghandlare, färgbutiker och tapetbutiker samt cykelhandlare, motorcykelbutiker och biltillbehörsbutiker.

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 9 Pdf, 47.6 kB.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Den 6 mars 2021 infördes skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar. Reglerna innebär bland annat att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt, med undantag för barn eller andra personer som är i behov av stöd. Nya begränsningar införs den 11 mars som omfattar bland annat platser för fritids- och kulturverksamhet med syfte att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90