Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 26 februari 2021

Graf som visar antalet personer som testat positivt för covid-19 i Dalarna

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Händelseutvecklingen

För andra veckan i rad fortsätter smittspridningen i Dalarna att öka, men den är fortfarande relativt låg i jämförelse med övriga delar av landet. Vi ser också att fördelningen av smitta växlar snabbt mellan olika delar av länet. Sedan förra rapporteringen har antalet fall i Ludvika och Malung-Sälen sjunkit, medan smittan ökar som mest i Falun och Borlänge. Samtidigt upplever Älvdalen den högsta smittspridningen i kommunen sedan pandemins utbrott.

Under veckan har Smittskydd på Region Dalarna meddelat att det inte förekommer någon smitta inom äldreomsorgen i länet. Vi vet sedan tidigare att de allra sköraste invånare i Dalarna nu är skyddade tack vare vaccineringen. Även nationellt blir skyddet för de äldre bättre och bättre. Folkhälsomyndigheten berättade i veckan att antalet dödsfall på boende minskar i hela landet, man ser också att dödligheten minskat i alla åldersgrupper över 65 år.

Allvarligt sjuka och dödsfall

Antalet allvarligt sjuka i länet ligger sedan några veckor tillbaka på en jämn nivå. Tidigare under pandemin har vi sett att antalet allvarligt sjuka följer trenden med smittspridning i länet, därför är det viktigt att vända utvecklingen och trycka ned smittan.

Graf som visar antalet patienter som vårdas i Dalarna på grund av covid-19

Under veckan har en person i Dalarna avlidit i sviterna av covid-19. Det betyder att vi inte ser någon ökning av dödsfall, samtidigt som vi påminns om att pandemin inte är över.

Graf som visar antalet dödsfall på grund av covid-19 i Dalarna

Testning och smittspårning

Under vecka 7 togs det 6 284 PCR-prover i länet (en markant ökning jämfört med föregående vecka då Regionen tog 5 039 PCR-prov) av dessa var 5,8 procent positiva vilket är en svag ökning jämfört med föregående vecka. Kapaciteten för provtagning och smittspårning fortsätter att vara god i länet.

Vaccination

Enligt Region Dalarnas senaste uppgifter har nu 16 411 personer fått sin första vaccindos (att jämföra med 12 018 föregående vecka) och 9 738 har fått sin andra dos (att jämföra med 9 172 föregående vecka).

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik ligger vaccinationstakten i länet fortfarande över det nationella genomsnittet, både för andelen första och andra vaccindoser som delats ut.

Regionen och länets kommuner har under veckan meddelat att de får många frågor om just vaccineringen i länet. Under veckan berättade Regionen att de nu öppnat en telefonsupport dit allmänheten kan vända sig med frågor om vaccination mot covid-19. Telefonsupporten nås på 010-249 92 88, måndag till fredag mellan tiderna: 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Konsekvenser

Under veckan har Kronofogdemyndigheten rapporterat att man mottagit ett ökat antal frågor kopplade till pandemins påverkan på individers privatekonomi. Samtidigt rapporterar Region Dalarna att det är fortsatt är få varsel i länet. Den öppna arbetslösheten är i stort sett oförändrad och det är fortsatt få konkurser i Dalarna.

Den stängda landgränsen mot Norge fortsätter att påverka arbetspendling och gränshandel. Främst livsmedelsbranschen har drabbats av minskad omsättning. Ett flertal arbetspendlare är hemma utan lön och det finns även exempel på personer som tillfälligt valt att flytta till Norge för att behålla sitt arbeta.

– Gränsproblematiken är en viktig fråga. Därför har jag tillsammans med Georg Andrén, landshövding i Värmlands län, och Knut Storberget, statsförvaltare för Innlandets fylke, tagit fram en gemensam skrivelse till våra respektive regeringar. Vi vill skapa goda förutsättningar för att reglerna som styr gränssituationen anpassas så bra som möjligt utifrån pandemins förutsättningar och lokalbefolkningens behov. Vi inser att det är ett svårt jobb att harmonisera regelverken, men vi ser att det också är en nödvändig del av arbetet att hitta en väg ut ur pandemin, som vi nu vill bidra till, säger landshövding Ylva Thörn.

Tillsyn och efterlevnad

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet fortsätter att konstatera att många verksamheter vill ta sitt ansvar men att allmänheten brister i efterlevnad. Under vecka 7 har tillsynen fokuserats på handelsställen och anläggningar längs tillfartsvägar för sportlovsturismen och Vasaåket. Sammanlagt genomfördes 28 tillsynsbesök i 4 kommuner under veckan.

Planerade och vidtagna åtgärder

Regeringen har meddelat att möjligheten för företag att skjuta upp skatteinbetalningar förlängs ytterligare en månad, att nedstängningsstöden förstärks så att de även omfattar lönekostnader och att befintliga stöd som omställnings- och omsättningsstöd förlängas med nya ansökningsperioder.

Regionen har meddelat att nu kan även de yngsta skolbarnen i Dalarna ta PCR-prover. Provtagning av barn från förskoleklass till och med 9 år görs på vårdcentral.

Aktuellt kring rekommendationer och restriktioner

Under veckan har Regeringen och Folkhälsomyndigheten lämnat besked om nya regler och rekommendationer:

Resor ska inte genomföras om de inte kan ske på ett smittsäkert sätt.

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att remittera om regler som bidrar till att ytterligare trycka tillbaka smittspridningen. Datum för när åtgärderna träder i kraft meddelas inom kort, om inget annat anges nedan:

Förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022 förlängs.

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger till kl. 20.30, oavsett om alkohol serveras eller inte.

Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt.

Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.

Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Folkhälsomyndigheten för också dialog med näringslivet om att ytterligare begränsa besöksantalet i butiker och gallerior samt om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser. Myndigheten arbetar också med att skärpa reglerna för butiker och idrotten.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Budskapet från länets aktörer inför det stundande sportlovet i Dalarna är:

”Till dig som besökare eller boende i Dalarna - res bara om det kan ske under säkra former.”

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt