Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 22 januari 2021

Graf som visar utvecklingen av antalet covid-19-smittade i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

Den positiva trenden med en minskande smittspridning håller i sig, men nivån är fortsatt hög och under veckan har vi också haft flera dödsfall. Faran är definitivt inte över och vi måste fortsätta som vi gjort den senaste tiden och göra vad vi kan för att hålla smittan nere.

Skidturismen över jul och nyår på våra skidorter verkar inte ha haft någon negativ påverkan på smittspridningen vilket kan tolkas som att de åtgärder som sattes in där och då var de rätta. Inte heller ser återgången till arbetet ut att ha gett utslag på kurvorna och det märks att det gör skillnad när vi anstränger oss för att hålla avstånd, jobbar hemifrån och stannar hemma när vi är sjuka.

– Det är glädjande att det ser ut att vara på rätt väg nu, men det betyder inte att vi ska slappna av, tvärtom, vi måste anstränga oss ännu mer och fortsätta hjälpa vården att klara det här, säger landshövding Ylva Thörn.

Utvecklingen i Dalarna

Smittspridningen är fortsatt hög men har minskat något de senaste veckorna. Vinterturismen och återgång till arbete efter ledigheterna verkar än så länge inte ha inneburit en ökad smittspridning i Dalarna.

Smittspridningen bland personalen på grundskola och förskola har ökat och därmed också oron. Kommunerna rapporterar om att tydligare riktlinjer och stöd för dessa verksamheter önskas.

Tester och vaccin

Under förra veckan togs det 6 208 PCR-prover, vilket är något färre än veckan före. Av dessa var 9,0 % positiva vilket är en minskning jämfört med föregående vecka. Kapaciteten för provtagning är god. På skidorterna finns outnyttjad testkapacitet som kan flyttas till andra orter där behov uppstår.

Vaccinationen har kommit igång bra i kommunerna. Under v. 2 vaccinerades boende på äldreboende och under v. 3 fortsatte vaccineringen för riskgrupp 70+ med hemtjänst samt sjukvårdspersonal. Planen är att vaccinera bredare med start i februari. Då prioriteras 70+ och de som har medicinska tillstånd som gör dem till en riskgrupp. Uppdaterad information om turordning, tider och platser för vaccinations finns på 1177.se .

Antal avlidna i Dalarna uppgick till 285 personer enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter publicerade 21/1.

Graf som visar antalet dödsfall till följd av covid-19 i Dalarnas län

Nedanstående graf visar en minskning av inneliggande patienter på vårdavdelningar och av IVA-patienter.

Graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i Dalarnas län

Konsekvenser i länet

Läget i vården har lättat något men är fortfarande ansträngt. Förflyttning av personal och materielinköp sker kontinuerligt men i nuläget finns ingen resursbrist. Och för kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar är läget oförändrat, med enstaka sjukdomsutbrott.

Kommunernas övriga verksamheter rapporterar dock en ansträngd arbetssituation. Ärenden tar längre tid att handlägga och vissa arbeten kan inte genomföras på grund av corona-restriktioner. Man har utmaningar bland annat i en fortsatt hög sjukfrånvaro, distansundervisning och distansverksamheter inom kultur och fritid.

Norge har återigen skärpt restriktionerna för inresa. Det finns enstaka rapporter om arbetspendlare som nu söker jobb i Sverige för att slippa provtagningar och den administrativa hanteringen i samband med utresa.

Uteliv, handel och arbetsmarknad

Restaurangbranschen påverkas kraftigt och antalet besökare har minskat, mycket på grund av rådande restriktioner som förbudet mot alkoholservering efter kl. 20.

Inom handeln rapporteras ett tufft läge för bland annat sko- och klädbutiker. Andra butiker upplever att en minskning i kundantalet vägs upp av större köp per kund. Inom industrin rapporteras tendenser till kundstängningar på kontinenten.

Antalet varslade har tagit fart igen efter en lugn decembermånad och en liknande utveckling syns även i grannlänen. Det är fortsatt få konkurser i Dalarna.

Bland äldre (60+) ses en fortsatt trend till ökad arbetslöshet medan den öppna arbetslösheten bland unga under 25 år fortsätter att sjunka. Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka bland äldre, unga och personer med funktionsnedsättning. En svag nedgång under v.1 kan dock skönjas.

Regeringens arbete

Regeringen föreslår ett nytt stöd till företag som drabbas av nedstängning till följd av den tillfälliga covid-19-lagen. Stödet måste dock beslutas av riksdagen innan det kan träda i kraft.

Man föreslår också ett återinförande av det statliga stödet från våren 2020 som ger vissa lokalhyresgäster rabatt på hyran, och utöver det planerar regeringen att tidigarelägga sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga till att gälla fr.o.m. 1 januari 2021.

Under torsdagen meddelades att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. Man aviserade också att rekommendationen om distansarbete kommer att förlängas.

Regeringen förlänger förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20:00 till den 7 februari och Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid kommer att gälla våren ut.

Skola och distansundervisning

Möjlighet till distansundervisning för gymnasieskolor förlängs till 1 april 2021. Undervisningen rekommenderas att bedrivas som en kombination av distansundervisning och viss klassrumsundervisning. Skolorna ska vidta åtgärder för att minska smittspridning. Gymnasiesärskolan omfattades inte av den tidigare rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning och påverkas således inte heller av justeringen.

Grundskoleundervisning får ske på distans om smittskyddsläget kräver det. Åtgärden ska dock ses som en sista utväg.

Efterlevnad i kollektivtrafik och samhälle

Efterlevnaden i länet rapporteras överlag som fortsatt medelgod och enligt kommunerna är klagomålen få. Vissa butiker rapporterar att kunderna inte alltid tar hänsyn till nya regler kring maxantal och kan reagera negativt på tillsägelser om att hålla avstånd.

Vi ser att färre reser med kollektivtrafiken sedan årsskiftet. Utökade möjligheter till distansstudier verkar ha varit en bidragande faktor. Vissa fortsätter att åka i rusningstid och långt ifrån alla använder munskydd.

Besökstrycket vid skid- och fjällanläggningar har avtagit och det rapporteras om god efterlevnad. Problem med trängsel kan dock uppstå i inomhusmiljöer som värmestugor och restauranger.

Gemensamt regionalt huvudbudskap

Vi måste fortsätta att följa rekommendationerna för att den positiva trenden med minskad smittspridning ska hålla i sig.

  • stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • umgås bara med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • res, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Mer coronarelaterad information på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt